Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Protokół z posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych.

W dniu 10 lipca 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, organu opiniodawczo- doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z ramienia branży stolarki budowlanej reprezentację  funkcji członka RWB pełni doradca Związku POiD pan Zdzisław Maliszewski.
Głównym punktem posiedzenia było podsumowanie działania organów nadzoru budowlanego w 2017r oraz omówienie wyników badań próbek wyrobów budowlanych pobranych przez Inspektorów Wojewódzkich i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ogólne dane pokontrolne za rok 2017r przedstawiają się w sposób następujący:
1. Przeprowadzone kontrole – 1607
2. Skontrolowane wyroby – 4284 szt.
3. Zakwestionowane wyroby – 1618 szt. (38%)
4. Wyroby pobrane do badań (próbki) – 432 szt.
5. Negatywne wyniki badań próbek – 192 szt. (43%)
6. Wszczęte postępowania administracyjne – 714
7. Postępowania naprawcze – 116
8. Wydane decyzje nakazowo/zakazowe – 151
9. Wydane decyzje umorzeniowe – 551
Grupy wyrobów o największej liczbie kontroli:
1. Wyroby murarskie
2. Wyroby izolacji cieplnej
3. Wyroby gipsowe
4. Kleje budowlane
5. Cementy, wapna i spoiwa hydrauliczne
6. Papy, folie, membrany itp.
7. Wyroby podłogowe i posadzkowe
8. Okna, drzwi i wyroby związane
W grupie wyrobów stolarki budowlanej w 2017r skontrolowano ogółem 163 szt. okien i drzwi.
W stosunku do 76 szt. wyrobów stwierdzono różne niezgodności, które dotyczyły:
– niewłaściwego oznakowania
– niewłaściwego deklarowania przenikalności cieplnej
– niewłaściwe wzory Deklaracji Własności Użytkowych lub Zgodności
– niezgodność deklarowanych własności z wynikami próbek kontrolnych.
Z analizy w/w niezgodności oraz zaleceń Inspektorów Nadzoru Budowlanego nasuwają się następujące wnioski:
1. Konieczność szkoleń w małych średnich Firmach z zakresu przepisów dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
2. Wiele Firm deklaruje przenikalność cieplną okien lub drzwi na podstawie wymiarów referencyjnych, co jest zgodne z Normą ale niezgodne z krajowymi przepisami budowlanymi (Warunkami Technicznymi).
W trakcie kontroli wykazywano to jako niezgodności.
Należy doprowadzić do zmiany zapisów w Rozporządzeniu dotyczącym Warunków Technicznych, zgodnie z wnioskiem Związku przekazanym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
W wyniku badań próbek kontrolnych w 2017r stwierdzono tylko na 1 szt. okna i 1 szt. drzwi wejściowych, niezgodność jednej z własności z Deklaracją Własności Użytkowych tych dwu Producentów.
Badane okno dotyczyło Producenta krajowego a drzwi wejściowe były wyrobem importowanym.
W latach poprzednich badania próbek kontrolnych okien i drzwi wykazywały niezgodności deklarowanych własności w ilościach jak niżej:
– 2015r – 14 szt.
– 2016r – 17 szt.
Z powyższego wynika, że w tym względzie nastąpiła zdecydowana poprawa.
W wyniku działań organów kontrolnych (WINB i GINB) w 2017r wydano ogółem 30 decyzji nakładających kary – 29 na Producentów i 1 na Sprzedawcę.
Łączna wielkość nałożonych kar pieniężnych wyniosła – 544 200 zł.
Wśród 29 Producentów na których zaszła konieczność nałożenia kary pieniężnej, nie było Firmy z branży stolarki budowlanej.

Dodaj komentarz


Przeczytaj również:

Związek Polskie Okna i Drzwi zaprasza na konferencje prasową online

Związek Polskie Okna i Drzwi od 2014 roku prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną DOBRY MONTAŻ. Ma ona na celu budowanie świadomości inwestorów indywidualnych, jak powinna przebiegać prawidłowa i…

Konstrukcje aluminiowe Ponzio stwarzają warunki do odpoczynku

Przeszklone elewacje otwierają przestrzeń domu na przyrodę i subtelnie łączą go z otoczeniem. Wykorzystanie przestronnych konstrukcji ze smukłymi słupkami aluminiowymi w ciągu przeszkleń stałych,…