Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi
Statut ZPDD Polskie Okna i Drzwi, data uchwalenia 12.06.2014 r.

STATUT POID PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW
POLSKIE OKNA I DRZWI

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów ” POLSKIE OKNA I DRZWI” (dalej POiD) jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej, w granicach określonych Ustawą z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr. 55 poz. 234) oraz niniejszym statutem.

§ 2

Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów ” POLSKIE OKNA I DRZWI” jest miasto Warszawa.

§ 3

Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów ” POLSKIE OKNA I DRZWI” działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów ” POLSKIE OKNA I DRZWI” posiada osobowość prawną.

§ 5

Nazwa Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów ” POLSKIE OKNA I DRZWI” jest prawnie zastrzeżona.

§ 6

 1. POiD odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem.
 2. Członkowie POiD nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania ZPDD „Polskie Okna i Drzwi”.
 3. POiD nie odpowiada za zobowiązania Członków wynikające z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

§ 7

POiD używa pieczęci z napisem:” POLSKIE OKNA I DRZWI” Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów.

ROZDZIAŁ II CELE POiD I ICH REALIZACJA

 § 8

Celem POiD jest:

1) ochrona, reprezentowanie i wspieranie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych,

2) zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji krajowej i międzynarodowej w zakresie, jaki reprezentują członkowie POiD,

3) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji prawnych, gospodarczych, rynkowych i technicznych, wspomagających działalność swych członków,

4) kształtowanie poprawnych stosunków pomiędzy członkami POiD oraz między członkami a ich pracownikami oraz klientami,

5) krzewienie świadomości wspólnoty celów i interesów pracodawców i przedsiębiorców działających w obszarze produkcji, dystrybucji i montażu stolarki budowlanej oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, jako ogólnokrajowego ugrupowania,

6) udzielanie rekomendacji firmom członkowskim na podstawie zatwierdzonych przez Radę POiD kryteriów,

7) wyznaczanie i kształtowanie standardów zawodowych,

8) reprezentowanie członków POiD w organizacjach międzynarodowych związanych z branżą stolarki budowlanej,

9) dokonywanie analiz technicznych, techniczno-ekonomicznych oraz prognozowanie rozwoju branży,

10) wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe.

§ 9

Cele swoje POiD realizuje poprzez:

1) współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, związkami zawodowymi, organami władzy, administracji rządowej i samorządowej w zakresie dotyczącym branż bądź grup zawodowo związanych z branżą stolarki budowlanej, jak także występowanie do uprawnionych osób i organów z inicjatywą ustawodawczą,

2) organizowanie i prowadzenie bądź wspieranie inicjatyw członków w zakresie organizowania i prowadzenia targów wystaw, giełd, misji handlowych krajowych i zagranicznych,

3) doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe i organizacyjne, szkoleniowe oraz działalność informacyjną i promocyjną na rzecz członków POiD,

4) prowadzenie działalności szkoleniowej, kursów, konferencji i seminariów,

5) działania w zakresie badania rynku i promocji rynkowej,

6) informacji marketingowej, finansowo -ekonomicznej i technicznej,

7) prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań statutowych Związku,

8) nawiązywanie kontaktów krajowych i zagranicznych,

9) zlecenie oraz opracowywanie ekspertyz,

10) działalność interwencyjna w przypadku naruszenia praw poszczególnych członków.

§ 10

 1. POiD może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej POiD służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE POiD, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkostwo w POiD dzieli się na :

 1. Członów Zwyczajnych,
 2. Członków Wspierających,
 3. Członków Zbiorowych- mogących nosić nazwę partnerów merytorycznych,
 4. Członków Honorowych.

§ 12

 1. Podstawową formą przynależności do POiD jest członkostwo zwyczajne.
 2. Członkami Zwyczajnymi POiD mogą być pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze produkcji, dystrybucji i montażu stolarki budowlanej oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, albo  inne podmioty bezpośrednio związane z branżą budowlaną.
 3. Członkiem Wspierającym może zostać podmiot bezpośrednio zaangażowany w działalność na rzecz branży stolarki budowlanej, każda osoba prawna lub fizyczna, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę na rzecz realizacji celów statutowych Związku, jak również podmiot, który nie działa w branży stolarki budowlanej ale realizuje cele zbieżne z celami statutowymi POiD.
 4. Członkiem Zbiorowym może być stowarzyszenie, fundacja, związek pracodawców albo organizacja przedsiębiorców lub inna instytucja realizująca cele zbieżne z celami POiD i zrzeszająca osoby fizyczne lub prawne i deklarująca wolę współpracy.
 5. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych POiD bądź zasłużona dla rozwoju branży budowlanej w Polsce.

§ 13

 1. Członków POiD przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji; Członkiem Honorowym można zostać na podstawie zaproszenia i podjęcia uchwały przez Radę Związku.
 2. Kryteria decydujące o przyjęciu w poczet członków określa regulamin zatwierdzony przez Radę Związku.
 3. Podstawą przyjęcia do POiD Członka Wspierającego jest jego pisemna deklaracja określająca sposób wspierania POiD.
 4. Podstawą przyjęcia do POiD Członka Zbiorowego jest jego pisemna deklaracja podpisana przez osobę/ osoby do tego uprawnione.
 5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków albo Rady Związku, która rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest ostateczne.

§ 14

Członkowie Zwyczajni POiD mają prawo do

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz POiD,

2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności POiD,

3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz POiD,

4) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków lub Rady Związku uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z listy członków,

5) korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem POiD,

6) dostępu i korzystania z informacji POiD,

7) powoływania się na członkostwo w POiD w korespondencji, reklamie i materiałach reklamowych,

8) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym.

§ 15

Członkowie Zwyczajni POiD są zobowiązani do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz oraz do stosowania się do uchwał podejmowanych przez Organy POiD,

2) regularnego i terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz POiD,

3) wspierania POiD w wykonaniu zadań statutowych,

4) czynnego uczestnictwa w działalności POiD,

5) uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,

6) zawiadamiania o każdej zmianie statusu prawnego, siedziby, adresu, osób uprawnionych do reprezentowania oraz osób do kontaktu z POiD,

7) aktywnego promowania POiD,

8) dbania o dobre imię POiD.

§ 16

 1. Ustanie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z listy Członków POiD lub wykluczeniu członka oraz na skutek rozwiązania/ likwidacji POiD.
 2. Skreślenie Członka Zwyczajnego z listy członków w POiD następuje w przypadku:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do POiD, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Związku. Datą ustania członkostwa jest dzień wpływu do POiD oświadczenia woli wyrażonego w formie pisemnej,

2) zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej albo zmiany profilu działalności w taki sposób, że prowadzona przez podmiot podstawowa działalność jest odmienna od zakresu wskazanego w § 12 ust. 2 Statutu, śmierci członka,

3) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań za okres jednego roku,

4) innej przyczyny uniemożliwiającej czynny udział w pracach POiD,

5)  upadłości bądź likwidacji członka POiD.

3. Wykluczenie Członka Zwyczajnego następuje w przypadku:

1) nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz POiD,

2) działanie na szkodę POiD,

3) Popełnienie przestępstwa lub czynu godzącego w dobre imię POiD.

4. Uchwała Zarządu Związku wskazuje przyczyny skreślenia lub wykluczenia; datą ustania członkostwa jest dzień jej podjęcia.

5. Od uchwały Zarządu Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków albo – z zastrzeżeniem § 26 – Rady Związku. Orzeczenie w sprawie jest ostateczne.

6. Ustanie członkostwa nie zwalnia z obowiązku uregulowania wszelkich zobowiązań względem POiD.

§ 17

 1. Członkowie Wspierający oraz Zbiorowy mają prawo do:
  1) korzystania z porad POiD, związanych z zagadnieniami technicznymi,

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz POiD za pośrednictwem swych przedstawicieli,

3) uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Członków, posiedzeń Rady Związku, grup zadaniowych z głosem doradczym w zależności od charakteru spotkania i roli uczestnika,

4) używania obok swojego nazwiska lub firmy odpowiednio „Członek Wspierający ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI”, „Członek Zbiorowy ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI”.

 1. Członkowie Wspierający i Zbiorowi są zobowiązani:

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów POiD,

2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz POiD i brać czynny udział w ich realizowaniu,

3) regularnie i terminowo opłacać zadeklarowaną składkę członkowską oraz realizować podjęte zobowiązania.

3. Członek Wspierający i Zbiorowy opłaca składki członkowskie w wysokości i formie ustalonej przez Radę Związku.

4. Realizacja postanowień ust. 2 odbywa się przy zachowaniu samodzielności, specyfiki i form własnego działania Członka Wspierającego lub Zbiorowego.

 1. Członkiem Honorowym można zostać na podstawie uchwały Rady Związku. Postanowienia § 13 stosuje się odpowiednio.

6. Członek Honorowy jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz Rady POiD z głosem doradczym.

7. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

8. Członkostwo Honorowe ustaje poprzez rezygnację wyrażoną na piśmie oraz w przypadkach wskazanych w § 16 statutu stosowanych odpowiednio.

9. Członek Wspierający, Zbiorowy i Honorowy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

10. Członek Wspierający lub Zbiorowy występujący jako osoba prawna uczestniczy w POiD poprzez upoważnionego przedstawiciela.

11. Członkostwo Wspierające lub Zbiorowe ustaje w przypadkach wskazanych w § 16 statutu stosowanych odpowiednio.

ROZDZIAŁ IV ORGANY STATUTOWE POiD. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18

1. Organami Statutowymi POiD są:

1) Walne Zgromadzenie Członków.

2) Rada Związku.

3) Zarząd Związku.

4) Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zgromadzenie Członków lub Rada Związku może tworzyć Komisje, Rady Programowe i Konsultacyjne oraz Kluby Członkowskie, których cel oraz zakres działania określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków lub Rady Związku, przy czym zakres działania określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków lub Radę Związku. 3. Członków Rad Programowych i Konsultacyjnych wybiera Rada Związku na wniosek Prezesa Zarządu POiD spośród jej członków bądź osób trzecich. 

§ 19

 1. Członkiem organów POiD może być wyłącznie Członek Zwyczajny; dopuszczalny jest wybór tego samego członka na następne kadencje organów. W razie ustania członkostwa w POiD automatycznie wygasa jego mandat w organach.
 2. Członek organów POiD może działać w imieniu własnym, bądź poprzez ustanowionego stałego Przedstawiciela; Przedstawiciel może być w każdym czasie odwołany przez członka Związku, który go ustanowił. Członek POiD będący osobą prawną uczestniczy w organach POiD poprzez upoważnionego przedstawiciela.
 3. Członek organów POiD może powołać innego Przedstawiciela, co równoznaczne jest z odwołaniem poprzedniego.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 z chwilą odwołania Przedstawiciela traci on prawo uczestniczenia w pracach organów POiD. Datą utraty uprawnień jest dzień powzięcia przez POiD wiadomości o odwołaniu.
 5. Członkowie organów statutowych POiD powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat członka organu powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
 6. Kadencja Rady Związku i Komisji Rewizyjnej POiD trwa 4 lata.
 7. Kadencja Zarządu Związku trwa 4 lata.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Związku,
 9. Uchwały Rady Związku i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum) chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością obecnych na posiedzeniu członków składu Rady Związku lub Komisji Rewizyjnej można podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 10. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie oraz statucie członkowie organów POiD mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka właściwego organu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na jego posiedzeniu.
 11. Organ POiD może podjąć uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie organu POiD mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej bądź w wyniku bezpośredniego połączenia telefonicznego. Uchwały podejmowane w sposób opisany w niniejszym ustępie będą ważne, o ile wszyscy członkowie właściwego organu zostali powiadomieni o treści uchwały w sposób wskazany powyżej.
 12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i 10 nie może dotyczyć spraw, o których mowa w § 22 ust. 17 statutu oraz wyborów Przewodniczącego Rady Związku, Komisji Rewizyjnej i jego Zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
 13. Szczegółowe zasady określające sposób wykonywania czynności organów POiD określają regulaminy wydane na podstawie statutu.

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub skreślenia członka Rady Związku, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Związku można dokooptować członka na nieobsadzone stanowisko. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka właściwego organu POiD biorą udział wyłącznie członkowie Rady POiD wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie Członków.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 21

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą POiD.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd co dwa lata.
 3. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd co cztery lata, przed upływem kadencji Zarządu, za pośrednictwem Biura Związku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Biuro POiD zawiadamia listem poleconym lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru albo telefonicznie Członka Zwyczajnego przynajmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia.
 5. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym może brać udział Członek Zwyczajny POiD osobiście, przez stałego Przedstawiciela lub przez pisemnie umocowanego Pełnomocnika.
 6. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego Członka.
 7. Pełnomocnictwo może być udzielone również innemu Członkowi POiD.
 8. Każdy Członek Zwyczajny ma jeden głos.
 9. W Zgromadzeniu Członków mogą brać udział Członkowie Wspierający, Zbiorowi, Nadzwyczajni lub Honorowi, z głosem doradczym.
 10. Wszyscy członkowie POiD mają prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków na 3 dni przed terminem posiedzenia. Członkowi Zwyczajni mają prawo zgłaszanie wniosków w jego trakcie.
 11. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 12. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Przewodniczący Rady Związku POiD lub jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków wybiera się Przewodniczącego oraz Sekretarza. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
 13. Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród obecnych członków.
 14.  Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący Zgromadzenia.
 15. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków zwyczajnych (quorum) z wyjątkiem zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu POiD.
 16. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że złożony zostanie wniosek przynajmniej przez 1/3 obecnych członków na Zgromadzeniu o głosowanie tajne. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi po jawnym głosowaniu.
 17. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych POiD.:

1) zmiana celów lub zadań bądź statutu POiD,

2) wysokości składki członkowskiej,

3) tworzenie lub likwidacja organów POiD,

4) z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 w zw. z § 21 powoływanie lub odwoływanie Rady Związku lub poszczególnych jej członków,

5) rozwiązanie lub likwidacja POiD lub jego połączenie,

6) przeznaczenie majątku POiD w razie jego likwidacji.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków ważnie podjęte wiążą wszystkich członków POiD.
 2. Członek POiD może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami prawa i statutem.

§ 23

 1. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie bądź niepodjęcia ważnej uchwały, Zarząd zwołuje niezwłocznie drugie Zgromadzenie Członków, z zachowaniem wymogów formalnych zwołania Zgromadzenia Członków, nie później jednak niż 14 dni i od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Z zastrzeżeniem § 23 pkt 17 statutu do ważności uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków zwoływanym w drugim terminie wymagana jest zwykła większość głosów, bez względu na liczbę obecnych Członków.

§ 24

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie kierunków działalności POiD,

3) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Związku, z zastrzeżeniem § 21 statutu,

4) udzielanie absolutorium organom POiD i zatwierdzanie sprawozdań z ich działalności,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz POiD,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu POiD i przeznaczeniu jego majątku.

2. Walne Zgromadzenie Członków może rozpatrywać i podejmować uchwały w każdej sprawie, która zostanie przedstawiona na forum Walnego Zgromadzenia Członków w formie pisemnej i jest związana z działalnością POiD.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Rady Związku,

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

4) na pisemny wniosek, co najmniej 10 % ogólnej liczby Członków Zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu trzech miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2,3 i 4.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków jego kompetencje posiada Rada Związku, za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 24 ust. 1 statutu.

Rada Związku

§ 27

 1. Rada Związku składa się z nie mniej niż 11 członków i nie więcej niż 21 i jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Wybór członków Rady Związku dokonuje Walne Zgromadzenie Członków z nieograniczonej liczby Członków Zwyczajnych.
 3. W przypadku śmierci ustąpienia bądź skreślenia członka Rady Związku, uzupełnia ona swój skład z grona Członków Zwyczajnych na zasadach określonych w § 20.
 4. Rada Związku uchwala swój regulamin, który może przewidywać tworzenie przez nią komisji stałych i doraźnych, składających się z członków Rady oraz osób trzecich.

§ 28

Do kompetencji Rady Związku należy w szczególności:

1) przygotowywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie kierunków działania POiD,

2) uchwalanie programów działania POiD oraz preliminarza finansowego,

3) zatwierdzanie projektów budżetu POiD,

4) wykluczenie bądź wykreślenie członka POiD,

5) określanie zasad gospodarowania majątkiem POiD oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszów celowych i odpisów na te fundusze,

6) powołanie i odwołanie Zarządu Związku,

7) uchwalanie regulaminu pracy Rady Związku i Zarządu Związku oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,

8) rozpatrywanie skarg i wniosków dot. działalności Biura Związku,

9) podejmowaniu uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestanie działalności gospodarczej,

10) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z działalności Rady Związku,

11) wyrażanie w imieniu POiD opinii we wszelkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności Związku, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami dotyczącymi działalności gospodarczej Związku,

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Komisji Rewizyjnej.

 § 29

1.   Posiedzenia Rady Związku mają miejsce co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. Radę Związku zwołuje Zarząd za pośrednictwem Biura Związku:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 członków Rady.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Związku, Biuro POiD zawiadamia listem poleconym bądź pocztą elektroniczną Członków Rady przynajmniej 14 dni przed datą zebrania.
 2. Posiedzeniom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Związku lub zastępujący go Wiceprezes wybierani przez członków Rady Związku spośród jego składu.
 3. Na posiedzenia Rady są zapraszani: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektor Zarządzający.
 4. Przewodniczący Rady Związku może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady przedstawicieli rad programowych, komisji, klubów członkowskich, instytucji i organizacji, ekspertów oraz inne osoby, jeśli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 30

Zarząd Związku kieruje całokształtem działalności POiD, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków lub Rady Związku, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 31

 1. Zarząd Związku jest wybierany przez Radę Związku ze swojego grona.
 2. Zarząd Związku składa się nie mniej niż 5, i nie więcej niż 7 osób. W przypadku śmierci ustąpienia bądź skreślenia Członka Zarządu, Rada Związku uzupełnia skład Zarządu ze swego grona na zasadach stosowanych odpowiednio w § 21.
 3. W skład Zarządu wchodzi:

1) Prezes Zarządu,

2) dwaj Wiceprezesi Zarządu,

3) Członkowie Zarządu.

 1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących zwykłego Zarządu w imieniu POiD upoważniony jest każdy z członków Zarządu, z tym że do podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo albo Dyrektor Zarządzający jednoosobowo do kwoty 5. 000 zł.
 3. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu POiD upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu, albo Dyrektor Zarządzający wraz z Członkiem Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Biuro Związku na wniosek Prezesa Zarządu bądź 1/3
  członków Zarządu.
 6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Radę Związku.

§ 32

Do zakresu działania Zarządu Związku należy:

1) prowadzenie spraw bieżących POiD,

2) angażowanie i zwalnianie Dyrektora Zarządzającego oraz ustalanie jego wynagrodzenia,

3) zarządzanie zasobami POiD,

4) uchwalanie okresowych planów pracy POiD ,

5) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych i ich członków,

6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i finansów,

7) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków lub Rady Związku,

8) sprawowanie zarządu nad majątkiem POiD

9) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków lub Rady Związku,

11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i zawieszania w prawach członkowskich oraz formułowanie wniosków odnośnie wykluczania Członków,

12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzenia Członków,

13) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

Komisja Rewizyjna jest organem POiD powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) dokonywania co najmniej raz w roku kontroli finansowej Związku,

2) przedstawiania Radzie Związku i Dyrektorowi Zarządzającemu uwag i wniosków dotyczących działalności finansowej Związku,

3) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądaniami wyjaśnień (w tej sprawie),

4) składania Walnemu Zgromadzeniu Członków pisemnego sprawozdania i występowanie z wnioskiem o udzielenie lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów POiD,

5) kontrolowanie całokształtu działalności POiD,

6) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

7) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub Rady Związku w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

8) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

9) prowadzenie kontroli: finansów POiD prawidłowości dokumentacji oraz majątku i sposobu zarządzania i gospodarowania nimi.

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna składa się, co najmniej z trzech osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. W przypadku śmierci ustąpienia bądź skreślenia członka Komisji Rewizyjnej, Rada Związku uzupełnia jej skład na zasadach określonych w § 20.
 2. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Związku.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Związku,
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz POiD, wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 7. W przypadkach określonych w § 35 pkt 7, 8 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

BIURO POiD

§ 36 

 1. Zarząd Związku powołuje Biuro POiD będące aparatem pomocniczym.
 2. Biuro POiD realizuje zadania Związku, wykonując uchwały Walnego Zgromadzenia, Rady Związku oraz Zarządu Związku.
 3. Do zadań Biura POiD należy organizowanie od strony techniczno -finansowej spotkań organów statutowych POiD oraz komitetów, komisji i innych organów kolegialnych utworzonych i działających zgodnie z niniejszym statutem.
 4. Pracą Biura POiD kieruje Dyrektor Zarządzający.
 5. Dyrektor Zarządzający podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, który określa zakres jego obowiązków, a w tym może upoważnić go do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa Zarządu. Stosunek cywilnoprawny, w tym umowę o pracę z Dyrektorem Zarządzającym zawiera w imieniu POiD Prezes Zarządu albo Wiceprezes wspólnie z drugim członkiem Zarządu, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
 6. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura POiD dokonuje Dyrektor Zarządzający w ramach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.
 7. Dyrektor Zarządzający uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów POiD.
 8. Regulamin organizacyjny Biura POiD zatwierdza Zarząd Związku.

§ 37

1. Dyrektor Zarządzający w szczególności:

1) składa Zarządowi Związku sprawozdania z działalności Biura,

2) opracowuje i przedkłada Zarządowi projekt planu pracy, budżetu, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia,

3) sprawuje codzienny zarząd nad POiD,

4) zarządza pracownikami biura,

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK POiD

§ 38

Majątek POiD powstaje ze składek członków, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności i dochodów z majątku POiD.

§ 39

Majątek POiD stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 40

1. Źródłami powstania majątku POiD są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej POiD, (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku POiD),

4) dotacje.

2. Wysokość składek określa Walne Zgromadzenie Członków w  formie uchwały.

3. Uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków składka członkowska jest składką roczną dwuczłonową, składającą się z następujących części:

1) I część składki, tzw. administracyjnej  płatnej na podstawie dokumentu księgowego – Nota Księgowa do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego w takiej samej wysokości dla wszystkich Członków Zwyczajnych POiD.

2) II część składki, tzw. na promocję i doradztwo, płatną na podstawie faktury VAT do 30 czerwca danego roku kalendarzowego i do wykorzystania do dnia 30 czerwca roku następnego, na wszelkiej inicjatywy i działania realizowane przez POiD. Wysokość składki uzależniona jest od wielkości potencjału pracowniczego wg skali zatrudnienia, w przedziałach i wysokości ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka POiD adekwatnie do okresu w danym roku, w którym został przyjęty.

 1.  Członkowie Wspierający lub Zbiorowi realizują zadeklarowaną pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę zgodnie z zasadami i terminami wskazanymi w deklaracji członkowskiej.

6. Ustanie członkostwa w POiD nie zwalnia z obowiązku zapłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności do POiD za pełny okres roczny lub wywiązania się z obowiązków wskazanych w deklaracji członkowskiej.

7. POiD prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Na rzecz POiD, poza członkami POiD, mogą ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy wolontariusze

ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE POiD

§ 41

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu POiD, przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu POiD, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku POiD.

ROZDZIAŁ VIII    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz. U. Nr.55 poz. 235 z p. zm./

Data uchwalenia 12.06.2014r.