Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejszą Polityką ochrony danych osobowych chcemy przekazać szczegółowe informacje, jakie Twoje dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Niniejsze pismo służy przekazaniu Ci informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Związek Polskie Okna i Drzwi, ul. Elektronowa 2 lok 1.22, 03-219 Warszawa wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169192, numer NIP 524 2485676, numer REGON 015638892 (zwanym dalej (dalej „My”)
Możesz się z nami skontaktować:
• listownie, na adres: Związek Polskie Okna i Drzwi., ul. Elektronowa 2, lok. 1.22 , 03-219 Warszawa
• mailowo, na adres: biuro@poid.eu

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:
• realizacji celów na podstawie Twojej zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
• korzystanie z usług newsletterowych,
• przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz prowadzonych promocjach,
• wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – owy
• zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
• w ramach kupna – sprzedaży,
• zapewnienia poprawnej jakości usług ,
• obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
• obsługi Twoich próśb i zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją umowy,
• Realizacji obowiązku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:
• przekazanie danych na żądanie sądu i policji,

Realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
• zapewnienia obsługi usług płatniczych,
• obsługa Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
• windykacją należności: prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
• przechowywaniem danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
• wykrywaniem nadużyć i zapobieganie im,
• weryfikacją wiarygodności płatniczej.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli będą wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych.
Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:
1) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
2) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
a) naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
b) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
c) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji,
d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową ;
3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
c) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie;
d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) ,
e) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
4) organom państwowym np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?
W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody korzystamy z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.
W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia
W związku z realizacją przepisów prawa, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.
W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
• prawo usunięcia danych osobowych;
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przeniesienia danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo do sprzeciwu wobec:
• przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
• przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Swoje prawa wyżej wymienione możesz realizować w każdym czasie, występując
z odpowiednim żądaniem.
• Z żądaniami opisanymi w punkcie jeden możesz wystąpić do Nas zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
• Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa wyżej w punkcie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej , możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
• Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
• Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Związek Polskie Okna i Drzwi) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
• Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje
o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
• Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.