Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Konsultacje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nt. Zasady wzajemnego uznawania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się do Państwa z uprzejmym pytaniem czy przy wprowadzaniu towarów na rynki państw członkowskich UE stosują Państwo zasadę wzajemnego uznawania?

Swobodny przepływ towarów oraz zasada wzajemnego uznawania co do zasady gwarantują, że towary wyprodukowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia powinny być dopuszczone do obrotu na wszystkich pozostałych rynkach państw członkowskich UE. Niestety często zdarza się, że państwa członkowskie, mając na uwadze interes publiczny, tj. ochronę zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów czy środowiska naturalnego, w oparciu o art. 36 TFUE, nakładają ograniczenia lub nie wyrażają zgody na wprowadzenie do obrotu danego towaru. W takich sytuacjach wielu przedsiębiorców napotyka na kłopotliwe, kosztowne i czasochłonne procedury związane z uzyskaniem dodatkowych certyfikatów. Z drugiej strony wielu barier przy wprowadzaniu do obrotu towarów można byłoby uniknąć, gdyby w praktyce stosowana była zasada wzajemnego uznawania.
Problemy ze stosowaniem zasady wzajemnego uznawania przez administracje państw członkowskich UE skłoniły KE do opracowania nowego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim COM(2017)795. Obecnie toczą się nad nim prace, które mają zakończyć się w I połowie 2019 roku. Nowe rozporządzenie będzie stosowane po upływie roku od jego wejścia w życie.

Komisja Europejska (KE) w nowym projekcie rozporządzenia zaproponowała działania i instrumenty, które powinny przyczynić się do:
1. Skuteczniejszego funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania,
2. Przyspieszenia i usprawnienia procesu wprowadzania towarów na rynki innych państw członkowskich oraz zredukowania związanych z tym kosztów poprzez wprowadzenie DOBROWOLNEGO OŚWIADCZENIA O WZAJEMNYM UZNAWANIU,
3. Ustanowienia przejrzystych procedur i zasad przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym ograniczeniu lub zakazie wprowadzenia produktu na krajowy rynek przez administracje państw członkowskich,
4. Zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania stosowania zasady wzajemnego uznawania poprzez włączenie systemu SOLVIT i Komisji Europejskiej w przypadku kwestionowania przez przedsiębiorców decyzji państw członkowskich,
5. Wzmocnienia roli Punktów Kontaktowych ds. Produktów (PCP) w informowaniu przedsiębiorców o krajowych przepisach technicznych.
Nowe rozporządzenie w sprawie zasady wzajemnego uznawania będzie stosowane do produktów, dla których wymagania NIE zostały określone w legislacji europejskiej, natomiast wymagania takie zostały przewidziane w krajowych przepisach technicznych poszczególnych państw członkowskich. Zasadę wzajemnego uznawania stosuje się między innymi do wyrobów budowlanych czy mebli. Są to grypy towarowe, które mają duże znaczenia dla polskiej gospodarki i polskiego eksportu.

Wychodząc naprzeciw polskim przedsiębiorcom Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chciałoby zorganizować warsztaty, które pomogłyby:
1. rozpowszechnić informacje na temat stosowania zasady wzajemnego uznawania,
2. zidentyfikować sektory, w których zasada wzajemnego uznawania mogłaby być stosowana, a nie jest,
3. zidentyfikować bariery, które utrudniają stosowanie zasady wzajemnego uznawania,
4. określić inne działania, które są konieczne, aby poprawić funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w praktyce.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami.

Prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety przez postawienie „X” przy właściwej odpowiedzi oraz przesyłanie jej na adres: konsultacjeDSE@mpit.gov.pl w terminie do dnia 21 października 2018 roku.

ANKIETA

O szczegółach dotyczących warsztatów będziemy informować w terminie późniejszym.

 

Dodaj komentarz


Przeczytaj również:

Ruszyła VI edycja kampanii DOBRY MONTAŻ

Ruszyła kolejna edycja kampanii DOBRY MONTAŻ, która ma na celu szerzenie wiedzy na temat dobrego montażu, propagowania edukacji w zawodzie montera stolarki budowlanej oraz promocji innowacyjnych ro…

O czym będą dyskutować uczestnicy XII Kongresu Stolarki Polskiej?

Atrakcyjna tematyka jest niewątpliwie tym, co, oprócz wyjątkowej atmosfery, przyciąga uczestników Kongresu. Misją Związku POiD, który go organizuje we współpracy z Partnerami, jest dostarczanie prz…

Wymień stolarkę z dobrym montażem

W Polsce wiele domów jednorodzinnych jest wciąż słabo lub w ogóle nieocieplonych. Rozwiązanie stanowi dobrze przeprowadzona termomodernizacja budynku, która pozwala zaoszczędzić do 80% energii ciep…