Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Związek POiD z poparciem dla postulatów Business Centre Club w sprawie nowelizacji specustawy

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie bierze udział Business Centre Club, który na bieżąco przekazuje propozycje rozwiązań rządowi i parlamentowi. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest nadzwyczajna i wymaga stosowania nadzwyczajnych metod i narzędzi, aby uratować firmy i miejsca pracy. Dlatego BCC przygotował listę postulatów, które zostały przekazane do rozpatrzenia przez rząd.

Związek Polskie Okna i Drzwi popiera postulaty Business Centre Club

Część postulatów, jeśli nie znajdzie się w specustawie, powinna znaleźć się w zapowiadanym przez rząd pakiecie pomocowym dla gospodarki.

BCC proponuje:

1.Rozszerzenie beneficjentów pomocy przewidzianej w projektowanej regulacji. Obecnie istnieje już znacznie szersza liczba branż, które wymagałyby wsparcia przewidzianego w regulacji.

2. Prawo pracodawcy do zlecenia pracy zdalnej do odwołania.

3.Zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności za wypadek przy pracy, jeżeli praca wykonywana jest w warunkach domowych.

4.Prawo pracodawcy do powierzenia pracownikowi obowiązków innych niż dotychczas wykonywane.

5. Prawo pracodawcy do wezwania sanepidu w celu przeprowadzenia badań pracowników.

6. Umożliwienie pracodawcy możliwości kontroli zdrowia pracowników, np. mierzenia temperatury.

7. Objęcie zasiłkami rodziców dzieci do lat 15, a nie 8.

8.Umożliwienie odpłatnego przeprowadzenia testów na koronawirusa w akredytowanych laboratoriach.

9. Prawo pracodawcy do zawieszenia działalności firmy, jeśli absencja wynosi 20 proc. zatrudnionych lub jeżeli jeden pracownik objęty został kwarantanną.

10 Jeżeli doszło do czasowego zawieszenia działalności (zarówno decyzją okręgowego inspektora pracy jak również pracodawcy), proponujemy wypłacanie wynagrodzenia przestojowego (na podstawie art. 81 Kodeksu pracy), przy czym przedsiębiorca i Skarb Państwa pokrywają wynagrodzenie przestojowe i koszty z nim związane w równych częściach. Regulacje te odpowiednio stosuje się do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło).

11. Osobom hospitalizowanym i będącym w kwarantannie powinny być wypłacane wynagrodzenia przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który należy dokapitalizować. Świadczenie z FGŚP do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne.

12. Odroczenie składek na ubezpieczenie społeczne i rozłożenie ich na raty przez ZUS.

13. Rządowe fundusze pożyczkowe dla firm powinny być w 75 proc. umarzane.

14. Wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody przedsiębiorcy wyrządzone przez decyzje władz publicznych – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z kontrahentem, kontrahent może dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa.

15. Dostęp do tanich kredytów i pożyczek – dopłaty do kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego.

16. Zwiększenie gwarancji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez BGK do 80% kwoty kredytu (obecnie jest nie więcej niż 60% i do 3,5 mln zł w ramach jednostkowej gwarancji).

17. Wyłączenie Narodowego Banku Polskiego z jego ustawowych zadań.

18. Wszelkie remonty, przebudowy i rozbiórki, nałożone na przedsiębiorcę przez władze publiczne, powinny być objęte odszkodowaniem Skarbu Państwa.

19, Wszelkie decyzje premiera dotyczące firmy nakładające na przedsiębiorcę stosowne zadania, powinny być finansowane z części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda.

22. Przyznawanie przez wojewodę rekompensat powinno odbywać się na wniosek przedsiębiorcy.

21. Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców, firm które ucierpiały na skutek epidemii, powinny być udzielane na wniosek przedsiębiorcy w ciągu 14 dni. 75 proc. tych pożyczek powinno być umorzone, 25 proc. przedsiębiorca powinien spłacać w formie nieoprocentowanej.

22. Umożliwienie wpisywania strat walki przedsiębiorstw z koronawirusem w koszty uzyskania przychodów w latach następnych.

23. Pełne odblokowanie możliwości korzystania ze środków pieniężnych przedsiębiorcy zgromadzonych na rachunkach VAT split-payment.

24. Przyspieszenie terminów zwrotu VAT do 15 dni (z dzisiejszych 60).

25. Przesunięcie obowiązku wprowadzenia kas fiskalnych on-line.

26. Wydłużenie, w toku prowadzonych kontroli podatkowych, terminów na złożenie wyjaśnień/przedstawienie dokumentów przez przedsiębiorcę (dzisiaj 3-7 dni).

27. Odroczenie obowiązków związanych z zapłatą podatków oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych (Do 31 marca przedsiębiorcy składają roczny CIT, muszą podpisać sprawozdania finansowe za 2019 r., realizować przelewy do US, ZUS. Wielu z nich nie jest przygotowanych na pracę zdalną albo w sytuacji kwarantanny pracowników lub ograniczeń możliwości przemieszczania się).

28. Umożliwienie wykonawcom otrzymania przynajmniej części wynagrodzenia umownego za wykonany zakres prac, pomimo iż na  podstawie treści zawartych umów wynagrodzenie to nie jest wymagalne. Dzięki temu wykonawcy otrzymaliby środki pozwalające im pokrycie najważniejszych, bieżących wydatków, a firmy nie straciły płynności.

29. Odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. wprowadzenia (wspólny Apel przedsiębiorców i pracodawców):

 

– obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników (podmioty, które zobowiązane są zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 24 kwietnia br. nie są obecnie w stanie, z przyczyn niezależnych, dokończyć procesu konsultacji z reprezentacją osób zatrudnionych i dokonać wyboru instytucji finansowej zarządzającej programem dla pracowników) oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych,

– rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT),

– podatków i opłat naliczanych także w sytuacji ponoszenia przez przedsiębiorstwo strat, np. podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, albo podatek minimalny z tytułu własności budynku oddanego w najem lub dzierżawę,

– ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

– obowiązku prowadzenia Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej.

 

  1. W związku z epidemią koronawirusa, BCC postuluje wprowadzenie możliwości zawieszenia postępowań przed sądami, organami administracji państwowej, organami dochodzeniowo-śledczymi i organami podatkowymi, kiedy istnieje uzasadniona możliwość narażenia sądu i stron postępowania zarażeniem koronawirusem lub gdy pełnomocnik albo strona postępowania są objęci leczeniem bądź kwarantanną.

Przeczytaj również:

Dołącz do petycji o zakazie eksportu drewna okrągłego z Unii Europejskiej

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Przemysły Drzewnego, w związku z rosnącym masowym eksportem drewna okrągłego z Europy, Francuska Narodowa Federacja Drzewna (Fédération Nationale du Bois) przy…

Black Friday z POiD

Zgłoś firmę do grupowego stoiska Związku POiD na targach Fensterbau Frontale 2024.  Targi Fensterbau Frontale w Norymberdze są jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży stolarki otworowej,  przy…

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło prekonsultacje rządowego programu wsparcia dla firm energochłonnych na 2022 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w prekonsultacjach rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym, którzy w tym roku ponoszą wysokie koszty związane ze wzrostem cen…