Program rekomendujący wymianę stolarki

Projekt „Wymień Stolarkę” w ramach Programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program rządowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z domów nowo budowanych.

Program Czyste Powietrze umożliwia przejście na bardziej ekologiczne paliwa oraz gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Na dofinansowanie wymiany pieca, stolarki oraz ocieplenia domu może liczyć każdy inwestor będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Dodatkowym wsparciem rządowym jest ulga termomodernizacyjna polegająca na odliczeniu od dochodu wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Program rekomendujący wymianę stolarki

Dla kogo przeznaczony jest Program Czyste Powietrze?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.

Dla budynków istniejących

wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu oraz ocieplenie ścian budynku i dachu wraz z wymianą stolarki.

Dla budynków nowo budowanych

zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

strona programu czyste powietrze
Program rekomendujący wymianę stolarki

Termin realizacji Programu Czyste Powietrze i sposób składania wniosków

1

Nabór wniosków

prowadzony jest w trybie ciągłym.
2

Wnioski o wsparcie z Programu Czyste Powietrze

przyjmują do 30 czerwca 2027 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem dofinansowania.
3

Podpisywanie umów

do 31 grudnia 2027 r.
4

Wydatkowanie środków

do 30 czerwca 2029 r.
Wymień Stolarkę

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programy Czyste Powietrze

Wymiana starych źródeł ciepła

(pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu.

Docieplenie

przegród budynku (ściany zewnętrzne, dach)

Wymiana stolarki okiennej

(okno pionowe, okno połaciowe, drzwi balkonowe): maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany wynosi do 700 zł na 1 m2 powierzchni okna.

Wymiana drzwi

zewnętrznych i garażowych - do 2000 zł za 1 m2 powierzchni.

Montaż lub modernizacja

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Instalacja

odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Montaż wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Program rekomendujący wymianę stolarki

Ulga termomodernizacyjna

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z ulgą termomodernizacyjną. W ramach nowej ulgi podatkowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., będzie można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł.Treść ustawy dostępna na stronie www.orka.sejm.gov.pl. Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać, spełniając określone warunki, wszyscy podatnicy podatku PIT (opłacający podatek według skali podatkowej zarówno według stawki 18, jak i 32%, 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym wymianę kotłów na paliwa stałe oraz wymianę okien.Ustawa podatkowa nie wyklucza możliwości skorzystania przez właścicieli budynków jednorodzinnych z obu form rządowego wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – z Programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej.

treść ustawy
Program rekomendujący wymianę stolarki

Wymagania techniczne dla stolarki otworowej i wykonywanych robót

Dla budynków istniejących zakres prac termoizolacyjnych powinien być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.). Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe od wartości Uc(max) obowiązujących od dnia 31 grudnia 2020 r. określonych w ww. rozporządzeniu, które odnoszą się do pomieszczeń o temperaturze ≥16 ⁰C.Wartości współczynników przenikania ciepła Uc(max) dla okien i drzwi zewnętrznych obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww. rozporządzeniu:

 • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2·K)]
 • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2·K)]
 • drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2·K)]
 • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2·K)]

Stolarka okienna i drzwiowa powinna być montowana z wykorzystaniem zasad ciepłego montażu, o ile istnieją możliwości techniczne, m.in. poprzez osadzenie okien i drzwi w warstwie ocieplenia oraz uszczelnienie z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Program rządowy

Formy dofinansowania w Programie Czyste Powietrze

Beneficjenci Programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:

 • Dotacji – planowana przez rząd kwota przeznaczona na ten cel to 63,3 mld zł
  Dla beneficjenta – do 53 tys. zł – od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych
 • Pożyczki – planowana przez rząd kwota przeznaczona na ten cel to 39,7 mld zł
  Dla beneficjenta – od 53 tys. zł do 100% kosztów kwalifikowanych, na preferencyjnych warunkach kredytowania na okres nawet 15 lat.
 • Dotacji i pożyczki

Minimalny koszt kwalifikowany projektu uprawnionego do dofinansowania wynosi 7 tysięcy złotych. Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.