Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Badania
walidacyjne


Zamów badanie walidacyjne okien i drzwi zewnętrznych z drewna, aby zapewnić zgodność z normą EN 14351-1.

Zamów badanie

Zadzwoń, lub wypełnij formularz

Formularz zamawiania badań walidacyjnych  Badania walidacyjne

  Badania walidacyjne okien i drzwi zewnętrznych z drewna


  Producent okien lub drzwi zewnętrznych, który chce legalnie wprowadzić do obrotu i stosowania swoje wyroby na podstawie oceny zgodności z Normą wyrobu PN-EN 14351-1, powinien dostosować konstrukcję tych wyrobów w zakresie własności podstawowych wymienionych w Załączniku ZA tej Normy.

  Wstępne badanie typu (ITT) oraz wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) zgodnej z wymaganiami punktu 7.3 Normy, pozwala na oznakowanie tych wyrobów znakiem CE i wprowadzanie ich do obrotu na rynki Unii Europejskiej

  Producent powinien także podać deklarowany poziom właściwości, czyli klasyfikację poszczególnych właściwości jak np. klasę odporności na obciążenie wiatrem, klasę przepuszczalności powietrza, współczynnik przenikania ciepła Umax itp.

  Określenie klas lub wartości jest wymagane w tych przypadkach, gdy norma podaje wymagania progowe (np. nośność urządzeń zabezpieczających) lub gdy wynikają z krajowych regulacji prawnych – w Polsce np. współczynnik przenikania ciepła Umax wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

  W innych przypadkach producent może zastosować opcję „osiągi nieokreślone” – skrót npd (no performance determined).

  Wstępne badanie typu

  Wymagania dotyczące przeprowadzenia wstępnego badania typu są opisane w punkcie 7.2 normy EN 14351-1. Wstępne badanie typu okna ma na celu potwierdzenie, że osiągane właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z wymaganiami normy i wartościami deklarowanymi przez producenta.

  W praktyce, szczególnie w przypadku firm nie posiadających możliwości samodzielnego przeprowadzania badań, deklarowane wartości właściwości okien określane są dopiero na podstawie wyników uzyskanych w badaniach typu wykonanych przez notyfikowane laboratorium.

  Dla celów wstępnego badania typu okna można pogrupować w rodziny wyrobów. Do jednej rodziny można zaliczyć te wyroby, dla których uznaje się, że określona właściwość jest taka sama dla wszystkich wyrobów należących do danej rodziny. Wyrób może należeć do różnych rodzin w aspekcie różnych właściwości.

  Norma podaje, że wstępne badanie typu powinno także wykonane:

  • przy rozpoczęciu produkcji nowego typu okna, chyba że ten typ należy do tej samej rodziny wyrobów;
  • przy wprowadzeniu nowej metody produkcji, która może wpłynąć na zmianę właściwości produkowanych wyrobów.

  Dodatkowe badania typu powinny być także prowadzone, jeżeli nastąpi zmiana konstrukcji, materiałów, dostawcy elementów itp., która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej właściwości wyrobu powodując, że konstrukcja staje się niepodobna.

  Oferta badań POiD:

  Badania wstępne typu (ITT) wyrobów z drewna, wykonane przez IFT Rosenheim i ITB Warszawa

  • Okna Euroline – System 68
  • Okna Euroline 68 z osłoną
  • Okna Energo – 78
  • Okna Passiv -88/90 i 92
  • Okna Passiv – 92 z osłoną aluminiową
  • Okna podnoszono-przesuwne(HS)- 68;78;88;92
  • Okna odchylno-przesuwne(PSK) – 68;
  • Okna składane (FS) – 68;78;88
  • Okna przesuwne(HS) – 68;78 i 92
  • Okna angielskie system SASH
  • Okna angielskie system CASEMENT
  • Okna drewniane skrzynkowe
  • Okna skandynawskie

  Drzwi zewn. drewniane – system 68; 78; 92

  Wdrażanie zakładowej kontroli produkcji

  Audyty

  • BADANIA WALIDACYJNE POID

   Badania walidacyjne okien i drzwi zewnętrznych
   z drewna

   Zapewnij zgodność z normą EN 14351-1