wspólnie dla branży

Zostań Członkiem

Członkami Związku POiD mogą być pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze produkcji, dystrybucji i montażu stolarki budowlanej oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, albo  inne podmioty bezpośrednio związane z branżą budowlaną. Również  osoby prawna bądź fizyczne, deklarujące pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę na rzecz realizacji celów statutowych Związku. Podstawową formą przynależności do POiD jest członkostwo zwyczajne.

Dlaczego warto dołączyć?
wspólnie dla branży

Dlaczego warto

Prestiżowa, wiarygodna i reprezentatywna grupa rzetelnych producentów i dostawców stolarki budowlanej w Polsce.
Kompleksowa i miarodajna informacja o oknach, drzwiach i fasadach produkowanych w Polsce.
Reprezentacja branży w kontaktach z Agendami Rządowymi, Instytutami, Głównym Nadzorem Budowlanym, ale również bliski kontakt z grupami konsumenckimi.
Profesjonalna informacja branżowa i konsumencka, współpraca z liczącymi się mediami branżowymi i konsumenckimi.
Ustawiczny proces doskonalenia i szkoleń Członków Związku i ich pracowników, producentów stolarki i im dedykowane doradztwo oraz wsparcie techniczne.
Aktywna, profesjonalna promocja naszych Członków i ich wyrobów, czyli stolarki na rynku budowlanym.
Związek Polskie Okna i Drzwi pomaga w rozwoju i sprzyja wysokiemu poziomowi prowadzenia działalności produkcyjno-handlowej każdego z Członków.
Nasz Związek czynnie angażuje się i inicjuje różne projekty mające na celu podnoszenie jakości i klasy produktu.
Nasi Członkowie oferują produkty o najwyższych walorach użytkowych i technicznych w celu zaspokojenia różnych potrzeb wymagających producentów i konsumentów na całym świecie.
wspólnie dla branży

Jak dołączyć do POiD

Związek POiD ma charakter otwarty i dobrowolny, a członkiem może zostać każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, która wypełni następujące trzy kroki:

01.

Zapozna się ze statutem POiD i regulaminem przystąpienia

statutregulamin

02. 

Złoży wypełnioną ankietę i deklarację podpisaną przez osoby do tego uprawnione

ankietadeklaracja

03.

Uzyska zatwierdzenie Zarządu POiD

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Związku, która rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu

Zainteresowanych przystąpieniem prosimy o wypełnienie Deklaracji oraz ankiety i wysłanie ich na adres mailowy: admin@poid.eu

wspólnie dla branży

Składka członkowska

Zgodnie z przepisami Statutu Związku POiD każdy członek zwyczajny obowiązany jest corocznie uiszczać składkę członkowską w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

Składka członkowska podzielona jest na dwie części:

I część składki, tzw. administracyjnej  płatnej na podstawie dokumentu księgowego – Nota Księgowa do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego w takiej samej wysokości dla wszystkich Członków Zwyczajnych POiD.

II część składki, zw. „wpłatą na promocję i doradztwo”, płatną na podstawie faktury VAT do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, do wykorzystania na wszelkiej inicjatywy i działania realizowane przez POiD. Wysokość składki uzależniona jest od wielkości potencjału pracowniczego wg skali zatrudnienia, w przedziałach i wysokości ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków

Całościowa składka roczna na rok bieżący wynosi:

Firma Mikro

Tylko składka administracyjna.

zatrudniająca
do 15 osób

3.000 zł/rok

Firma
Mała

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca między 16 – 30 osób

4.000 zł/rok

Firma Średnia

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca między 31 – 100 osób

5.000 zł/rok

Firma Duża

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca między 100 osób

6.000 zł/rok

Wspólnie dla Branży

Chcę przystąpić