wspólnie dla branży

Zostań Członkiem

Członkami Związku POiD mogą być pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze produkcji, dystrybucji i montażu stolarki budowlanej oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, albo  inne podmioty bezpośrednio związane z branżą budowlaną. Również  osoby prawna bądź fizyczne, deklarujące pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę na rzecz realizacji celów statutowych Związku. Podstawową formą przynależności do POiD jest członkostwo zwyczajne.

Dlaczego warto dołączyć?
wspólnie dla branży

Oferta korzyści dla członków POiD

Związek Polskie Okna i Drzwi reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego branży stolarki otworowej. Skupia ponad 100 Członków: najbardziej rzetelnych, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów.

Integrujemy środowiska

Związek POiD integruje podmioty działające w obszarze branży stolarki budowlanej poprzez:

Kongres Stolarki Polskiej

Kongres Stolarki Polskiej to miejsce spotkań i dyskusji na najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem sektora. Udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, integracji środowiska, nawiązania bezcennych kontaktów biznesowych oraz rozmów na temat dalszych kierunków rozwoju branży. Głos każdego z uczestników Kongresu ma wpływ na to, jak będzie kształtować się jej przyszłość!

Monteriada

Monteriada to wydarzenie, realizowane we współpracy z czołowymi markami z rodzimej branży stolarki budowlanej buduje świadomość odbiorców w zakresie prawidłowego montażu okien, drzwi, bram garażowych, osłon okiennych i towarzyszących im rozwiązań. Jest też doskonałą okazją do propagowania nowoczesnych technik montażowych.

Możliwość uczestnictwa w spotkaniach Rady Związku

Każdy członek Związku POiD ma możliwość udziału w stacjonarnych oraz onlinowych spotkaniach Związku, mając bezpośredni wpływ na współkreowanie kierunków rozwoju Związku.

Nagradzamy i promujemy

Działania promujące Związek wpływają równocześnie na wzrost rozpoznawalności firm członkowskich

Certyfikat Orłów Polskiej Stolarki

Certyfikat członkostwa w Polskie Okna i Drzwi jest potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, a także świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych produktów zgodnie z obowiązującymi wymogami i prawem budowlanym.

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Promocja firm członkowskich w kanałach komunikacji Związku, na portalach www.poid.eu, www.dobrymontaz.eu oraz w kanałach socialmedia Związku.

Aktywna współpraca z prasą branżową, publikacja na jej łamach informacji o Związku i firmach członkowskich oraz możliwość bezpłatnej publikacji w prasie artykułów firm członkowskich.

Działamy społecznie

Poprzez inicjatywy społeczne docieramy masowo do bezpośrednich odbiorców/klientów firm członkowskich, angażujących się w nasze akcje:

Dobry Montaż to kampania społeczna organizowana przez Związek POiD. Prowadzona jest od 2014 roku, przy wsparciu czołowych firm z branży stolarki budowlanej w Polsce. Inicjatywa cały czas się rozwija, zyskując nowe aktywności.

Wymień Stolarkę to projekt w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, zainicjowany i wspierany przez Związek POiD. Dzięki niemu stolarka otworowa została uwzględniona jako element termomodernizacji.

Wymień Stolarkę + Dobry montaż to projekt, łączący wcześniejsze działania Związku na rzecz promocji zalet termomedernizacji. Ponad to akcja ma na celu pobudzenie sprzedaży stolarki otworowej w obliczu kryzysu wywołanego pandemią covid-19.

Udostępniamy  wypracowane w POiD badania, dokumenty, mechanizmy i informacje

Związek POiD regularnie udostępnia swoim członkom badania branżowe, realizowane przez renomowane instytucje i ośrodki badawcze.

Badania rynku stolarki budowlanej  są realizowane przez Związek POiD cyklicznie, przy współpracy z renomowanymi agencjami badawczymi. Raporty Badanie rynku pozwalają określić podstawowe mechanizmy rynkowe takie jak popyt, podaż, ceny, a także zachowania konsumentów i działania konkurencji. Stanowią one rzetelne narzędzie dla Członków Związku POiD w procesie kształtowania polityki produktowej czy handlowej.

Badania techniczne realizowane przez Instytut Techniki Budowlanej i przy współpracy Związku POiD, mają na celu ujednolicania i poprawy standardów wykonawczych i serwisowych, a także wykorzystania produktów i materiałów zgodnie z obowiązującymi regułami i normami techniki budowlanej

Badania walidacyjne okien i drzwi zewnętrznych z drewna zgodne z normą EN 14351-1, którymi dysponuje Związek POiD, pozwala na  monitorowanie badania, procedur lub metod. Na bieżąco ocenia wyniki pomiarów, zapewnia ich odniesienie do wzorców poprzez stosowanie właściwych narzędzi pomiarowych a także system sprawdzeń i porównań.

Edukujemy

Działalność edukacyjna odbywa się poprzez organizowane w ramach Związku szkolenia, webinaria oraz, artykuły prasowe.

Szkolenia Techniczne

Dynamiczny rozwój technologii prowadzi do daleko idących modyfikacji i doskonalenia produktów. To z kolei wymaga od wykonawców systematycznej aktualizacji wiedzy na temat najnowszych rozwiązań produktowych oraz innowacyjnych technik montażu, ale również aktualnie obowiązujących norm.  Dzięki rozbudowaniu zaplecza szkoleniowego Związku Polskie Okna i Drzwi, już dzisiaj można korzystać z szkoleń technicznych organizowanych przez POiD przy współpracy z akredytowanymi jednostkami badawczymi. Szkolenia, w zależności od tematyki, odbywają się w poszczególnych laboratoriach ITB i maja charakter warsztatowy. Oprócz standardowego programu szkoleniowego uczestnicy maja okazję poznać procesy związane z badaniami technicznymi oraz certyfikacja wyrobów stolarki budowlanej.

Szkolenia uczniów zawodu „monter stolarki” realizowane w ramach projektu DOBRY MONTAŻ i wdrożenia zawodu montera do systemu edukacji. Mają one na celu promocje zawodu montera, podnoszenie kwalifikacje i wiedzy monterów. Wszystko po to aby na rynku zniwelować rosnący brak dobrych montażystów stolarki. Szkolenia realizowane są w ścisłej współpracy z Członkami Związku w trybie stacjonarnym oraz online.

Szkolenia nauczycieli zawodu „monter stolarki”

Związek Polskie Okna i Drzwi  wspólnie z firmami zrzeszonymi oraz instytucjami takimi jak Instytut Badań Edukacyjnych, podjął inicjatywę szkolenia kadry nauczycieli zawodu montera stolarki budowlanej.  Projekt ruszył we wrześniu 2019 r.  w porozumieniu z placówkami szkolnictwa branżowego, które prowadzone są m.in. w ośrodkach szkoleniowych, znajdujących się przy zakładach produkcyjnych firm członkowskich Związku POiD. Dobra podstawa programowa i wykwalifikowana kadra nauczycielska, mają podnieść atrakcyjność tego zawodu.

wspólnie dla branży

Jak dołączyć do POiD

Związek POiD ma charakter otwarty i dobrowolny, a członkiem może zostać każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, która wypełni następujące trzy kroki:

01.

Zapozna się ze statutem POiD i regulaminem przystąpienia

statutregulamin

02. 

Złoży wypełnioną ankietę i deklarację podpisaną przez osoby do tego uprawnione

ankietadeklaracja

03.

Uzyska zatwierdzenie Zarządu POiD

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Związku, która rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu

Zainteresowanych przystąpieniem prosimy o wypełnienie Deklaracji oraz ankiety i wysłanie ich na adres mailowy: admin@poid.eu

wspólnie dla branży

Składka członkowska

Zgodnie z przepisami Statutu Związku POiD każdy członek zwyczajny obowiązany jest corocznie uiszczać składkę członkowską w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

Składka członkowska podzielona jest na dwie części:

I część składki, tzw. administracyjnej  płatnej na podstawie dokumentu księgowego – Nota Księgowa do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego w takiej samej wysokości dla wszystkich Członków Zwyczajnych POiD.

II część składki, zw. „wpłatą na promocję i doradztwo”, płatną na podstawie faktury VAT do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, do wykorzystania na wszelkiej inicjatywy i działania realizowane przez POiD. Wysokość składki uzależniona jest od wielkości potencjału pracowniczego wg skali zatrudnienia, w przedziałach i wysokości ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków

Całościowa składka roczna na rok bieżący wynosi:

Firma Mikro

Tylko składka administracyjna.

zatrudniająca
do 15 osób

3.000 zł/rok

Firma
Mała

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca między 16 – 30 osób

4.000 zł/rok

Firma Średnia

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca między 31 – 100 osób

5.000 zł/rok

Firma Duża

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca powyżej 100 osób

6.000 zł/rok

Wspólnie dla Branży

Chcę przystąpić