Archive for lipiec, 2018

Polska produkcja stolarki otworowej w czołówce krajów europejskich!

asm1

Najaktualniejsze dane opublikowane przez statystykę europejską wskazują, że Polska jest na piątym miejscu pod względem wartości produkcji stolarki okiennej i drzwiowej wśród krajów UE!
W 2017 roku nasz kraj wyprodukował okna i drzwi za kwotę 3,4 mld EUR – o 13,1% więcej niż w roku poprzednim.

Jest to najwyższa dynamika wzrostu wśród pięciu głównych producentów stolarki budowlanej na rynku unijnym!


Produkcja stolarki budowlanej – aktualizacja

Więcej informacji o rynku stolarki w raportach branżowych dostępnych dla firm czlonkowskich w ramach składki członkowskiej.

Protokół z posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych.

wb2

W dniu 10 lipca 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, organu opiniodawczo- doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z ramienia branży stolarki budowlanej reprezentację  funkcji członka RWB pełni doradca Związku POiD pan Zdzisław Maliszewski.
Głównym punktem posiedzenia było podsumowanie działania organów nadzoru budowlanego w 2017r oraz omówienie wyników badań próbek wyrobów budowlanych pobranych przez Inspektorów Wojewódzkich i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ogólne dane pokontrolne za rok 2017r przedstawiają się w sposób następujący:
1. Przeprowadzone kontrole – 1607
2. Skontrolowane wyroby – 4284 szt.
3. Zakwestionowane wyroby – 1618 szt. (38%)
4. Wyroby pobrane do badań (próbki) – 432 szt.
5. Negatywne wyniki badań próbek – 192 szt. (43%)
6. Wszczęte postępowania administracyjne – 714
7. Postępowania naprawcze – 116
8. Wydane decyzje nakazowo/zakazowe – 151
9. Wydane decyzje umorzeniowe – 551
Grupy wyrobów o największej liczbie kontroli:
1. Wyroby murarskie
2. Wyroby izolacji cieplnej
3. Wyroby gipsowe
4. Kleje budowlane
5. Cementy, wapna i spoiwa hydrauliczne
6. Papy, folie, membrany itp.
7. Wyroby podłogowe i posadzkowe
8. Okna, drzwi i wyroby związane
W grupie wyrobów stolarki budowlanej w 2017r skontrolowano ogółem 163 szt. okien i drzwi.
W stosunku do 76 szt. wyrobów stwierdzono różne niezgodności, które dotyczyły:
– niewłaściwego oznakowania
– niewłaściwego deklarowania przenikalności cieplnej
– niewłaściwe wzory Deklaracji Własności Użytkowych lub Zgodności
– niezgodność deklarowanych własności z wynikami próbek kontrolnych.
Z analizy w/w niezgodności oraz zaleceń Inspektorów Nadzoru Budowlanego nasuwają się następujące wnioski:
1. Konieczność szkoleń w małych średnich Firmach z zakresu przepisów dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
2. Wiele Firm deklaruje przenikalność cieplną okien lub drzwi na podstawie wymiarów referencyjnych, co jest zgodne z Normą ale niezgodne z krajowymi przepisami budowlanymi (Warunkami Technicznymi).
W trakcie kontroli wykazywano to jako niezgodności.
Należy doprowadzić do zmiany zapisów w Rozporządzeniu dotyczącym Warunków Technicznych, zgodnie z wnioskiem Związku przekazanym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
W wyniku badań próbek kontrolnych w 2017r stwierdzono tylko na 1 szt. okna i 1 szt. drzwi wejściowych, niezgodność jednej z własności z Deklaracją Własności Użytkowych tych dwu Producentów.
Badane okno dotyczyło Producenta krajowego a drzwi wejściowe były wyrobem importowanym.
W latach poprzednich badania próbek kontrolnych okien i drzwi wykazywały niezgodności deklarowanych własności w ilościach jak niżej:
– 2015r – 14 szt.
– 2016r – 17 szt.
Z powyższego wynika, że w tym względzie nastąpiła zdecydowana poprawa.
W wyniku działań organów kontrolnych (WINB i GINB) w 2017r wydano ogółem 30 decyzji nakładających kary – 29 na Producentów i 1 na Sprzedawcę.
Łączna wielkość nałożonych kar pieniężnych wyniosła – 544 200 zł.
Wśród 29 Producentów na których zaszła konieczność nałożenia kary pieniężnej, nie było Firmy z branży stolarki budowlanej.

Kolejny numer „Montera Stolarki już wkrótce”!

zajawka nr 2

Wsparcie dla termomodernizacji budownictwa coraz bliżej

POiD_logo_2000px

Wsparcie dla termomodernizacji budownictwa coraz bliżej

Związek POiD zabiega o wprowadzenia rozwiązań wspierających kompleksową termomodernizację budynków. Propozycje konkretnych działań w tym zakresie, zawarte w rezolucji IX Kongresu Stolarki Polskiej, zostały 7 czerwca 2018 roku przekazane na ręce Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Rząd ogłosił stworzenie od 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej na ocieplenie domów i wymianę starych kotłów grzewczych.

Podczas spotkania z Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przedstawiciele POiD przekazali rezolucję kongresową oraz uzgodnili obszary dalszej współpracy.  W dniu 12 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się zaś konferencja na temat wsparcia procesów termomodernizacji budownictwa. Uczestniczyli w niej reprezentanci POiD oraz innych organizacji branżowych, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Instytutu Techniki Budowlanej, a także Fundacji „Teraz Polska” i Grupy ZPR Media.

W rezolucji IX Kongresu Stolarki Polskiej Związek POiD poparł planowane przez polski rząd działania służące wsparciu inwestycji w termomodernizację budownictwa. Jednocześnie postulował wprowadzenie kilku, różnorodnych rozwiązań – dotacji, kredytów i ulg – z których korzystać będą mogły różne grupy odbiorców. Związek zadeklarował również aktywne współdziałanie w procesie tworzenia przez rząd dedykowanych programów wspierających oraz współpracę z innymi organizacjami branżowymi. W opinii POiD, program termomodernizacji budownictwa może być sfinansowany ze środków europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS.

Wprowadzenie postulowanych przez Związek POiD i rodzimą branżę stolarki budowlanej rozwiązań wspierających termomodernizację budownictwa jest coraz bliższe. W kwietniu 2018 roku Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska zapowiedział stworzenie ulgi termomodernizacyjnej od 2019 roku, co podczas inauguracji programu „Czyste powietrze” potwierdziła Teresa Czerwińska, Minister Finansów. Rząd ma również wdrożyć dwa inne narzędzia w tym zakresie – dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczkę z preferencyjnym oprocentowaniem.

Głównym celem powyższych inicjatyw jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Związek POiD, jako reprezentant polskiej branży stolarki budowlanej, będzie w dalszym ciągu wspierał zaplanowane przez rząd działania i aktywnie uczestniczył w procesie ich tworzenia.