Archive for maj, 2014

Odpowiedź Czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu

czechy

MINISTERSTWO
PRZEMYSŁU I HANDLU

Szanowny Pan
Paweł Wróblewski
Dyrektor Związku
POLSKIE OKNA I DRZWI
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa Państwa pismo numer –
Z dnia 24.04.2014 r.
Nasz numer MPO 22883/2014
PID
(nr identyfikacyjny
produktu) MIPOX01T0ZV0
Sprawę prowadzi/
nr wewnętrzny tel. JUDr. Srbová/2880
E-mail do kontaktu srbovai@mpo.cz
Praga, dnia 26.05.2014 r.

Dotyczy: Zawiadomienie o wpłynięciu pisma

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 24.04.2014 r., adresowane do Dyrektora Zarządzającego Sekcją Handlu Zagranicznego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, w związku z działaniami firmy Svět oken s.r.o. i firmy FI-OKNA a.s. informujemy, że do rozpatrywania ewentualnej niezgodności reklamy z ustawą o regulacji reklamy, nie jest właściwe Ministerstwa Przemysłu i Handlu, ale Wojewódzki Urząd ds. Działalności Gospodarczej (§ 7 lit. g ustawy nr 40/1995 Sb. /Dz.U./ o regulacji reklamy), właściwy dla siedziby reklamodawcy lub przetwórcy danej reklamy.

Ze względu na to, Pana pismo wraz z załącznikiem, dotyczące reklamy spółki Svět oken s.r.o., zostało przekazane do Wojewódzkiego Urząd ds. Działalności Gospodarczej Kraju Zlinskiego, jako do organu właściwego do spraw prowadzenia postępowania w sprawie. O wyniku postępowania zostanie Pan poinformowany przez ten urząd.

Odnośnie dalszej części Pana pisma, dotyczącej działań firmy FI-OKNA, a.s. informujemy, że zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Urząd ds. Działalności Gospodarczej Kraju Usteckiego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli działalności tej spółki na podstawie ustawy nr 40/1995 Sb. o regulacji reklamy. Również o wyniku tego postępowania zostanie Pan poinformowany przez ten urząd.

Niemniej jednak, z udzielonych przez Pana informacji wynika, że widocznie może chodzić o jakąś praktykę handlową pomiędzy przedsiębiorcami. W takim przypadku, ochrony przed takim rzekomym niesprawiedliwym postępowaniem, należałoby dochodzić na drodze sądowej (§ 2976 i nast. Kodeksu cywilnego).

inż. Bc. Petr Kameník
Dyrektor Biura ds. Działalności Gospodarczej
[podpis nieczytelny]

Na Frantíšku 32, 11015 Praha 1
T: +420 224 851 111
www.mpo.cz

Oryginał pisma

Rezolucje V Kongresu Stolarki Polskiej

logo_kongres_V

V Kongres Stolarki Polskiej umożliwił nie tylko wymianę wzajemnych doświadczeń i integrację środowiska, lecz także sformułowanie rezolucji, które wyznaczają dalsze kierunki aktywności Związku Polskie Okna i Drzwi.

Przyjmowane na koniec Kongresu rezolucje w bezpośredni sposób nawiązują do wniosków, jakie wyłoniły się z dyskusji prowadzonych przez uczestników wydarzenia w ciągu dwóch dni obrad. Sformułowane w formie osobnych punktów, postulaty są swoistymi wskazówkami dla dalszej działalności Związku POiD i mają wpływ na rozwój całej branży stolarki budowlanej w Polsce. Na zakończenie V Kongresu Stolarki Polskiej, przyjęto pięć następujących rezolucji:

1) Doprowadzenie do spotkania z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu przedyskutowania zapisów w warunkach technicznych dotyczących montażu stolarki (okna, drzwi, bramy, rolety).

Zgodnie z sugestiami uczestników Kongresu, widząc potrzebę zmian w tym zakresie, uzgodniono potrzebę spotkania, na którym dyskusji poddane zostanie rozporządzenie dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, a w szczególności przepis wprowadzający obowiązek zapewnienia całkowitej szczelności połączenia okna z ościeżą. Rozporządzenie będzie przedmiotem konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

2) Zorganizowanie spotkania branżowego w celu konsultacji dotyczących instrukcji montażu Instytutu Techniki Budowlanej.

Dostrzegając konieczność wprowadzenia instrukcji, która obejmować będzie najważniejsze kwestie związane z montażem stolarki, Związek zorganizuje spotkanie w gronie reprezentantów branży. Jego przedmiotem będzie wspólna dyskusja nad zawartymi w instrukcji zapisami i możliwie szerokie udostępnienie dokumentu przedsiębiorstwom z tego sektora gospodarki. Docelowo Związek, we współpracy z ITB i przedstawicielami branży, dąży do opracowania czytelnej i profesjonalnej instrukcji, której powszechne stosowanie pozwoli na podniesienie jakości prac montażowych.

3) Doprowadzenie do cyklicznych spotkań i konsultacji ze środowiskiem architektów na temat uwzględnienia prawidłowego montażu stolarki w projektach budowlanych.

Przygotowywane przez architektów projekty budowlane determinują późniejsze prace związane z montażem stolarki budowlanej. Z perspektywy funkcjonowania naszej branży, duży problem stanowi jednak brak uwzględnienia montażu już na etapie projektowania budynku. W celu zmiany tego niekorzystnego stanu rzeczy i nawiązania efektywnej współpracy ze środowiskiem architektów, Związek zorganizuje spotkania, na których omówione zostaną wyżej wymienione kwestie. Konsultacje posłużą wprowadzeniu rozwiązań, które wpłyną na podniesienie jakości montażu stolarki.

4) Spotkanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat możliwości stworzenia zawodu montażysty stolarki budowlanej i rozpoczęcia procesu kształcenia w szkołach budowlanych w tym zakresie.

W trosce o zapewnienie jak najwyższego poziomu montażu stolarki, ustalono również, że podjęte zostaną działania w zakresie kształcenia profesjonalnych montażystów. Posłuży temu przede wszystkim stworzenie zawodu montażysty stolarki budowlanej, co będzie przedmiotem konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Intencją Związku jest także rozpoczęcie procesu kształcenia w tym zakresie w szkołach budowlanych. Dzięki takim działaniom, branża zyska wykwalifikowanych montażystów, którzy będą mogli w przyszłości zasilić szeregi pracowników funkcjonujących w niej przedsiębiorstw.

5) Konsultacje odnośnie Branżowego Programu Promocji polskiej stolarki budowlanej na rynkach zagranicznych na lata 2015-2020.

Związek dba o promocję rodzimych przedsiębiorstw i oferowanych przez nich rozwiązań na rynkach zagranicznych. Aby działania te były jak najbardziej skuteczne, a alokacja dostępnych środków efektywna, przeprowadzone zostaną konsultacje branżowe odnośnie realizacji kolejnego Branżowego Programu Promocji. Dzięki zaangażowaniu środowiska i wymianie doświadczeń płynących z funkcjonowania bieżącego programu wsparcia, ustalone będą najbardziej istotne obszary, na których należy się skupić w ramach przyszłego BPP.

Do realizacji zapisanych wyżej rezolucji niezbędna jest dalsza integracja i ścisła współpraca całego sektora stolarki budowlanej. Od aktywności działających w sektorze i zrzeszonych w POiD przedsiębiorstw w dużej mierze zależy powodzenie w wypełnieniu założonych celów. Dlatego tak ważne jest, aby branża mówiła jednym, wspólnym głosem, co umożliwi jej dalszy rozwój.

V Kongres Stolarki Polskiej – pod znakiem ekspansji zagranicznej i montażu

poid_kongres_stolarki_edycja_v

Zakończony niedawno, V Kongres Stolarki Polskiej zgromadził liczne grono ekspertów. Dwa dni kongresowych obrad pełne były interesujących, stojących na wysokim poziomie merytorycznym treści. W programie tegorocznej edycji wydarzenia dominowały dwa zagadnienia: działalność eksportowa i prawidłowy montaż stolarki budowlanej.

Program merytoryczny V Kongresu Stolarki Polskiej został podzielony na trzy bloki tematyczne. W ramach każdego z nich realizowane były panele dyskusyjne, w których uczestniczyli specjaliści z danej dziedziny. Do dyskusji aktywnie włączali się obecni na sali uczestnicy wydarzenia. Tematykę pierwszego dnia imprezy determinowało hasło przewodnie Kongresu: „Razem otwieramy świat”.

Ekspansja zagraniczna imperatywem rozwoju

Pierwszy blok kongresowy poświęcony został zagadnieniom związanym z internacjonalizacją przedsiębiorstw z sektora stolarki budowlanej i motywacjom, które przyświecały firmom przy wyborze tego kierunku działalności. Moderatorem panelu była prof. dr hab. Elżbieta Duliniec z Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W dyskusji, którą poprzedziła prezentacja interaktywna przygotowana przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, wzięli udział: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Barbara Alhers, Prezes firmy Roto Frank Polska, Artur Romanik, Wiceprezes firmy MS więcej niż OKNA, Arkadiusz Froń, Dyrektor ds. Eksportu firmy Aluprof i Jerzy Dróżdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej.

Paneliści dzielili się ze zgromadzonymi na sali uczestnikami Kongresu swoimi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia działalności eksportowej i specyfiki danych regionów. Obecność na zagranicznych rynkach została określona jako imperatyw niezbędny do wejścia przedsiębiorstwa na wyższy poziom organizacji. Artur Romanik podkreślał, że eksport jest wpisany w rozwój firmy i odpowiedź na pytanie czy eksportować jest jednoznaczna. Arkadiusz Froń wskazywał natomiast na różnice pomiędzy odbiorcami wschodnimi i zachodnimi oraz wynikającą z nich potrzebę dopasowania oferty do oczekiwań konkretnych klientów. Istotnym wnioskiem płynącym z dyskusji było stwierdzenie, że korzystna cena, która stanowi ważny element konkurencji powinna być jednocześnie powiązana z dobrą jakością oferowanego produktu.

Branding jako sztuka

Podczas realizowanego w ramach I bloku kongresowego panelu poświęconego wykorzystaniu potencjału konkurencyjnego i budowaniu silnej marki na rynkach zagranicznych w rolach panelistów wystąpili: Katarzyna Świderska, Dyrektor Marketingu firmy WIŚNIOWSKI, Oskar Ciałowicz, CEO Innowacyjnej Grupy Reklamowej Aveex i Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

We wprowadzającej do tematu prezentacji, prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk przedstawiła funkcje i atrybuty silnej marki, która we współczesnej gospodarce stanowi źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Odwołując się do specyfiki branży sektora stolarki budowlanej, dyskutanci zwracali uwagę na elementy, które decydują o powodzeniu brandu. Według Oskara Ciałowicza sukces ten zależy od wielu czynników. Ekspert wymienił m.in. ludzi, otoczenie biznesowe, obsługę posprzedażową oraz kontakty z potencjalnym klientem i dopasowanie się do jego oczekiwań. Katarzyna Świderska podkreśliła rolę tożsamości marki w budowaniu jej wartości i potrzebę ochrony przed naśladownictwem ze strony nieuczciwej konkurencji. Konkluzją panelu było stwierdzenie, że nie ma jednej, skutecznej metody tworzenia silnego brandu – jest to proces wymagający wykorzystania zarówno „twardych” narzędzi, jak i swego rodzaju sztuka.

Polowanie w grupie

W trakcie pierwszego dnia obrad realizowany był również II blok kongresowy, dotyczący doświadczeń polskich liderów z działania na rynkach zagranicznych i przygotowania do prowadzenia tego typu aktywności. W roli moderatora dyskusji wystąpił prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki z Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Panelistami byli: Kamila Łukowicz z firmy Drutex S.A., Jacek Michalak, Wiceprezes ds. Rozwoju Grupy Atlas, Janusz Komurkiewicz, Dyrektor Marketingu firmy FAKRO, Prezes Związku POiD, Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Jacek Sarnowski, Prezes Zarządu firmy PORTA KMI i Marek Kłoczko, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Fundacji Promocja POLSKA.

W prelekcji wygłoszonej przed rozpoczęciem dyskusji, prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki przedstawił rolę lidera jako „ojca sukcesu” przedsiębiorstwa, osobę, która wyznacza kierunki ekspansji firmy i skutecznie realizuje przyjętą wizję. Nawiązując do wagi dobrego przywództwa, Jacek Sarnowski podkreślił, jak ważny jest dopływ „świeżej krwi” i budowanie zespołu złożonego z kompetentnych pracowników. Wskazywał również, że innowacje są podstawą rozwoju przedsiębiorstwa i każdy moment zatrzymania się oznacza utratę możliwości rozwojowych. W swoim wystąpieniu Maria Andrzej Faliński mówił, że zadaniem lidera jest zarządzanie odpowiedzialnością a skuteczna promocja rodzimych rozwiązań za granicą wymaga kreowania pozytywnej narracji o Polsce. Rozmowy podsumował Janusz Komurkiewicz, który stwierdził, że aby prowadzić skuteczną ekspansję na skalę międzynarodową, rodzime firmy powinny ze sobą ściśle współpracować i „polować w grupie”. Wymaga to także odpowiedniego wsparcia instytucji rządowych. Dzięki temu silniejsza będzie cała polska gospodarka. Jak stwierdził Marek Kłoczko, wizerunek kraju tworzy na co dzień każdy obywatel Polski.

Prawidłowy montaż stolarki to podstawa

III blok Kongresu, realizowany w drugim dniu wydarzenia w całości został poświęcony niezwykle istotnej z perspektywy funkcjonowania branży, tematyce prawidłowego montażu stolarki, związanych z nią regulacji i obowiązków przedsiębiorców. Moderatorem dyskusji był Andrzej Błaszczyk, redaktor vortalu oknotest.pl. W rolach panelistów wystąpili: Jan Bobrowicz, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Eugeniusz Kolator, ekspert z Departamentu Inspekcji i Kontroli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Norbert Frąckowiak, właściciel firmy PPHU FIX Wrocław, Michał Michałowicz, Regionalny Przedstawiciel Handlowy firmy AIB i Marcin Tomczyński, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju firmy Vetrex.

Tematyka montażu stolarki wywołała duże zainteresowanie wśród uczestników Kongresu. Oprócz wypowiedzi panelistów, nie zabrakło również interesujących głosów z sali. W wystąpieniu poprzedzającym dyskusję, Andrzej Błaszczyk wskazywał na konieczność upowszechnienia wśród przedsiębiorstw z branży przygotowanej przez Instytut Techniki Budowlanej instrukcji montażu stolarki i określił bieżący stan rzeczy w tej materii jako „chaos”. Według redaktora, zapisy rozporządzenia wymagającego całkowitej szczelności połączenia okna z ościeżą są w praktyce nie do spełnienia, co powoduje, że każdy inwestor może zakwestionować jakość wykonanych robót budowlanych. W podobnym tonie wypowiadali się także paneliści. Norbert Frąckowiak stwierdził, że podstawowy problem stanowi brak zapisów dotyczących montażu w projektach budowlanych. Michał Michałowicz mówił o braku wiedzy inspektorów odpowiedzialnych za kontrole na budowach i wskazywał, że firmy często nie przestrzegają również swoich własnych instrukcji montażu. Odwołując się do tych głosów, Jan Bobrowicz zadeklarował udostępnienie nowego projektu instrukcji montażu stolarki na stronie internetowej Instytutu Techniki Budowlanej, co ma ułatwić konsultacje nad zawartymi tam zapisami. Eugeniusz Kolator tłumaczył natomiast, że w praktyce nie spotkał się z sytuacją, w której inspektorzy budowlani zakwestionowali niespełnienie wymagań dotyczących szczelności połączenia okna z ościeżą. Janusz Komurkiewicz podkreślił rolę architektów w procesie projektowania, który powinien uwzględniać prawidłowy montaż stolarki. W toku dyskusji powstała konkluzja wskazująca potrzebę modyfikacji wymienionego wyżej rozporządzenia i konsultacji w środowisku odnośnie instrukcji montażu stolarki Instytutu Techniki Budowlanej oraz kompetencji montażysty, jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za jakość prac montażowych.

Rezolucje kongresowe

Kongres zakończyło sformułowanie rezolucji, które wyznaczają dalsze kierunki funkcjonowania Związku POiD i wpływają na rozwój całej branży. Zgodnie z wnioskami płynącymi z dyskusji w trakcie paneli ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu przedyskutowania zapisów w warunkach technicznych dotyczących montażu stolarki budowlanej. Podobne spotkanie w gronie reprezentantów branży poświęcone będzie konsultacjom instrukcji montażu stolarki opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej. Uzgodniono także potrzebę cyklicznych rozmów ze środowiskiem architektów na temat prawidłowego montażu stolarki w projektach budowlanych oraz konsultacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej odnośnie możliwości stworzenia zawodu montażysty stolarki budowlanej i rozpoczęcia procesu kształcenia w szkołach budowlanych w tym zakresie. Zgodnie z rezolucjami, przedmiotem spotkania w środowisku reprezentantów sektora będzie także Branżowy Program Promocji polskiej stolarki budowlanej na rynkach zagranicznych na lata 2015-2020. Podkreślono również potrzebę dalszej kooperacji środowiska, co będzie miało istotny wpływ na realizację wszystkich założonych celów.

Projekt ustawy o prawach konsumenta

m_5879c501bbe9de8425d31c849b477f9727595

Od pewnego czasu w prasie branżowej zauważyć można wzmożona aktywność w zakresie omówienia przygotowywanych zmian w prawie polskim dotyczących instytucji związanych z ochroną konsumenta. Jest to spowodowane dostosowaniem polskiego prawa do prawodawstwa unijnego, mające na celu ujednolicenie regulacji prawnych we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej w zakresie praw konsumenta. Proces ten jest konsekwencją przyjęcia przez Parlament Europejski i Rady Dyrektywy nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Zgodnie z założeniami dyrektywy regulacje wewnętrzne państwa członkowskiego powinny być ustanowione do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 28 ust. 1 dyrektywy), przy czym państwa członkowskie powinny stosować ww. akty prawne od dnia 14 czerwca 2014 r.
Transpozycji dyrektywy w polskim systemie prawnym ma dokonać ustawa o prawach konsumenta. Zgodnie ze wskazanymi powyżej założeniami dyrektywy, akt ten powinien być stosowany nie później niż z dniem 14 czerwca 2014 r. i takie jest założenie projektu ustawy…. lecz czy jest to możliwe?

Pełne opracowanie dot. projektu ustawy o prawach konsumenta

G-U – szkolenia dot. okien i drzwi balkonowych z drewna odpornych na włamanie wg EN 1627-1630

Firma Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, oferuje swoim odbiorcom nowy serwis związany ze szkoleniem „GU-RC 1N/RC 2N i RC 2 Certyfikat dla drewnianych okien i drzwi balkonowych”.

Certyfikat wydawany jest w oparciu o obszerną serię testów i badań okien i drzwi balkonowych zgodnie z normą EN 1627-1630 jakie firma Gretsch-Unitas zleciła do przeprowadzenia przez ift Rosenheim i uzyskała na nie klasę odporności RC1 N / RC 2 N i RC2.
Na bazie opisanego systemu i po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego dotyczącego odpornych na włamanie elementów budowlanych, producent może wykonywać licencjonowane wg normy DIN EN 45011 elementy odporne na włamanie wg klas RC 1N, RC 2N i RC 2 zgodnie z EN 1627 – 1630, w odniesieniu do następujących systemów otwierania: elementy rozwierne- uchylne-, rozwierno-uchylne, podnoszono-przesuwne i równolegle-przesuwno-uchylne. Wszystkie uczestniczące w szkoleniu firmy uzyskują certyfikat oraz otrzymują segregator systemowy w formie drukowanej „Okna i drzwi balkonowe z drewna odporne na włamanie według EN 1627-1630:2011”.

Tematyka szkolenia obejmuje:
– cechy konstrukcyjne okien drewnianych odpornych na włamanie
– wymagania dotyczące szklenia i montażu szkła
– definicja okuć dla okien i drzwi balkonowych drewnianych odpornych na włamanie
– montaż
Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą „odporności na włamanie okien drewnianych UNI-JET” zgodnie z normą EN 1627-1630, jak również po odbytym szkoleniu teoretycznym producent jest uprawniony do:
– wyprodukowania okien i drzwi balkonowych odpornych na włamanie zgodnie z EN 1627-1630 RC 1 i RC 2
– wprowadzania na rynek atestowanych okien i drzwi balkonowych
– bezpośredniego odwołania się do wyników testów przeprowadzonych przez firmę Gretsch-Unitas w instytucie ift Rosenheim (a tym samym zmniejszenia kosztów, ponieważ producent nie musi dokonywać testów).

Więcej informacji udzielą Państwu przedstawiciele firmy GU.  Zapytania prosimy kierować na maila okucia@gupolska.pl

Technika Okienna Katalog systemowy

VII Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Chorwacja 2014

FAKRO Sailing Team zaprasza do udziału w VII Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim. Regaty odbędą się w dniach 06 – 13.09.2014 w Chorwacji na akwenach morskich środkowej Dalmacji. Zamierzamy odwiedzić piękne porty: Primošten (marina Kremik), Rogoznica (marina Frapa), Maslinica, Milna, Spilt, Trogir i żeglować po wodach rejonu wysp: Brač, Solta, Drvenik Veli, Drvenik Mali.  

W Mistrzostwach wystartuje 25 jachtów z załogami   8 lub 10 osobowymi. Szeroka formuła Mistrzostw pozwala na udział w Regatach załogom firmowym lub mieszanym reprezentującym producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych oraz firmy związane z branżą budowlaną. Celem Mistrzostw jest promowanie idei żeglarstwa, reprezentowanie Polski na międzynarodowej arenie zmagań sportowych, edukacja w zakresie żeglarstwa oraz integracja branży budowlanej.

W ramach Mistrzostw przepłyniemy ponad 100 mil morskich oraz rozegramy sześć wyścigów regatowych. Do dyspozycji są nowoczesne Salony 38, specjalnie zaprojektowane do regat. Na każdym jachcie znajdują się bardzo dobre warunki bytowe dla członków załóg oraz doskonałe wyposażenie. Klasyfikacja końcowa Mistrzostw określona będzie na podstawie formuły ORC Rating Systems.

Honorowy Patronat nad Mistrzostwami objął: Janusz Żbik podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Patronat na Mistrzostwami sprawuje:
• Polski Związek Żeglarski
• Związek Polskie Okna i Drzwi,
• Polska Fundacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych.
• Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
Patronat medialny nad Mistrzostwami sprawuje Wydawnictwo Murator.

Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio u organizatora, tj. pana Zdzisława Gajosa:
– tel. 608085615,
– mail: regaty2014@gmail.com

Szczegółowy plan regat, lista startowa oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej: www.regaty.fakro.pl oraz na: https://www.facebook.com/regattabuildcup

Związek interweniuje we Włoszech

flaga-włochy

Do Związku Polskie Okna i Drzwi napłynęły niepokojące informacje o negatywnych działaniach jednej z włoskich firm wobec wizerunku polskich producentów okien i ich produktów. Sprawa spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony Związku. To już druga taka interwencja w ciągu ostatniego miesiąca. W kwietniu POiD stanowczo zareagował na podobne doniesienia z Czech.

Związek Polskie Okna i Drzwi to największa w Polsce organizacja, zrzeszająca firmy związane z branżą stolarki budowlanej. Reprezentuje oraz aktywnie wspiera przedsiębiorstwa z tego sektora gospodarki. Jednym z celów Związku jest reagowanie na próby dyskredytowania polskich wyrobów poza granicami kraju. Do takiej sytuacji doszło we Włoszech, gdzie pojawiły się stereotypowe informacje na temat stolarki okiennej produkowanej w Polsce, jako produktów niepełnowartościowych i wadliwych.

Stając w obronie rodzimych producentów i ich rozwiązań, Związek POiD wystosował pismo z protestem do włoskiego odpowiednika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Takie sytuacje nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Musimy dbać o dobre imię rodzimych producentów i ich rozwiązań – uważa Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD.

Związek Polskie Okna i Drzwi stale monitoruje sytuację na rynkach zagranicznych i odpowiada na wszelkie próby podważania jakości polskich okien. W kwietniu tego roku POiD wystosował pismo z odpowiedzią na podobne ataki do czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz czeskiego odpowiednika UOKIK-u. – Będziemy odpowiadać na wszelkie próby dyskryminacji polskich produktów ze względu na miejsce ich produkcji – komentuje całą sytuację Paweł Wróblewski

Treść pisma do wloskiego UOKiK

Załącznik- ulotka włoskiej firmy

GREEN HORIZON rozwiązania wspierające budownictwo zrównoważone

poid_aluprof

W 2012 roku w Łodzi oddano do użytku biurowiec Green Horizon, pierwszy budynek klasy A, precertyfikowany w systemie LEED na poziomie Gold. Otrzymał on także certyfikat Komisji Europejskiej Green Building, przyznawany budynkom, które zużywają o 25% mniej energii, niż przewidują normy krajowe. Tym, co wyróżnia budynki certyfikowane jest dbałość o środowisko naturalne, a także troska o warunki panujące we wnętrzu. Podczas audytu analizie poddawany jest szereg zagadnień, których rozwiązania muszą być opracowane już na poziomie projektu. Należą do nich racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, lokalizacja obiektu, jakość środowiska wewnętrznego, optymalizacja zużycia energii oraz minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów. Bardzo istotne są również kwestie otoczenia zewnętrznego, poszanowania najbliższego sąsiedztwa i jego mieszkańców. Usytuowanie budynku stanowi 24% ostatecznej oceny, w kryterium tym pod uwagę brane jest połączenie budynku z tkanką miejską, możliwość dotarcia komunikacją publiczną lub rowerem. To właśnie lokalizacja jest jednym z atutów Green Horizon, mieści się on bowiem w pobliżu Ronda Solidarności – jednego z głównych węzłów komunikacyjnych Łodzi.

crop_green_horizon-skanska_property_poland_1
Green Horizon należy do najnowocześniejszych obiektów, zaliczanych do „zielonego” budownictwa. Dzięki zastosowanym materiałom możliwe stało się stworzenie przyjaznego klimatu, sprzyjającego pracy i zdrowiu przebywających w nim ludzi. Inteligentny system zarządzania budynkiem (BMS) dostosowuje temperaturę, oświetlenie i wilgotność do potrzeb pracowników. Tym co wyróżnia projekt jest fakt, że aż 75 % wewnętrznej przestrzeni ma dostęp do widoków na zewnątrz i światła dziennego, co znacznie poprawia komfort. Dodatkowo, wykorzystane rozwiązania pozwalają na racjonalne gospodarowanie zasobami i minimalizowanie ilości odpadów. Klimatyzacja wyposażona w nawilżacze adiabatyczne, podzielona na niewielkie sekcje umożliwia użytkownikom wybór optymalnej temperatury na swoim stanowisku. Wdrożono tu także ekologiczne sposoby redukcji zużycia energii: ciepłe powietrze z biur wykorzystywane jest do ogrzewania garażu. Zastosowanie wodooszczędnej armatury natomiast zredukowało zużycie wody o 1/3 w porównaniu do tradycyjnych budynków tej wielkości, co wynosi 8 450 000 litów wody rocznie, czyli tyle ile potrzeba do napełnienia trzech basenów olimpijskich. W budownictwie zrównoważonym niezwykle istotne również jest pochodzenie wykorzystywanych materiałów. Pierwszeństwo mają te pochodzące z recyklingu i wytworzone lokalnie, dzięki czemu zmniejszane jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane transportem. Jeśli stosuje się drewno lub jego prefabrykaty muszą pochodzić one z licencjonowanych źródeł.

Ograniczenie energii wydatkowanej na ogrzewanie lub schłodzenie budynku w dużym stopniu zależy od jego izolacyjności, dlatego tak ważne było dobranie systemu izolacyjnego najwyższej jakości, zapewniającego utrzymanie przyjaznej temperatury wewnątrz. Do skonstruowania zewnętrznych przeszkleń obiektu wykorzystano systemy ALUPROF: fasadę półstrukturalną MB-SR50N EFEKT oraz system okienno-drzwiowy MB-70HI, łączące swobodę projektowania z estetyką i podejściem ekonomicznym. Cechą charakterystyczną tych systemów są znakomite parametry szczelności i izolacyjności, również akustycznej, która jest szczególnie ważna w budynkach znajdujących się w centrum miast. Zastosowane w nich izolatory, przekładki termiczne oraz systemy uszczelnienia i mocowania szkła znakomicie chronią przed utratą energii cieplnej a jednocześnie wpływają na pozostałe parametry techniczne i użytkowe zabudowy – mówi Dariusz Ruśniok – Główny Konstruktor w sekcji rozwoju fasad ALUPROF S.A.

W systemie MB-SR50N EFEKT najważniejszy jest widok zewnętrzny fasady całoszklanej, pozbawiony widocznych profili aluminiowych. Kształtowniki słupów i rygli o ostrych krawędziach umożliwią zlicowanie ich powierzchni od strony wewnętrznej fasady, co ułatwia stworzenie estetycznych i dokładnych połączeń z innymi elementami zabudowy takimi jak ścianki wewnętrzne, zastosowane w obiekcie podniesione podłogi czy podwieszane sufity. System ten daje też znaczną swobodę w projektowaniu fasady. Szeroki zakres szklenia dopuszcza także stosowanie szkła wielkogabarytowego oraz szyb zespolonych dwukomorowych – jeden moduł fasady może mieć ciężar do 450 kg. System okienno-drzwiowy MB-70HI stanowi natomiast doskonały przykład produktu o wysokich parametrach izolacyjnych, dużych możliwościach technicznych oraz przystępnym poziomie kosztów. Sprawia to, że jest on ceniony i szeroko stosowany w architekturze, stanowi niejednokrotnie także podstawę indywidualnych rozwiązań obiektowych.

W obiekcie GREEN HORIZON interesujący jest fakt, że na potrzeby jego realizacji została opracowana konstrukcja fasady MB-SR50N EI EFEKT o odporności ogniowej EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1. Tak wysoki poziom odporności ogniowej uzyskano poprzez wyposażenie słupów i rygli w specjalne wkłady ogniochronne, składające się z kształtownika aluminiowego – wzmocnienia osłoniętego płytami z materiałów ogniochronnych. Dzięki bocznym powierzchniom izolatora zabezpieczonym taśmą termopęczniejącą uzyskano odpowiednie parametry techniczne oraz ochronę przed wypadnięciem szyby lub innego wypełnienia z ramy podczas pożaru. Widok fasady przeciwpożarowej jest identyczny jak w przypadku wersji podstawowej MB-SR50N EFEKT.

Green Horizon został zaprojektowany w zgodzie z filozofią budownictwa ekologicznego i zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych budynków w Polsce. Ergonomiczne, oświetlone światłem dziennym biura, możliwość łatwego dostosowania przestrzeni do indywidualnych potrzeb i inteligentny system zarządzania budynkiem – wszystko to sprawia, że klimat wewnątrz jest zdrowy i przyjazny.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące certyfikacji i jakości dla systemów profili okiennych z PVC

kunstof

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie ds. Jakości Systemów Okiennych z Tworzywa Sztucznego (Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V.)

dotyczące

Certyfikacji i jakości dla systemów profili okiennych z PVC zg. z RAL-GZ 716 i NF 126

kunstof

Przedstawiciele instytucji certyfikujących z Niemiec i Francji przedstawią swoje systemy i odpowiedzą na pytania dotyczące organizacji i specyfikacji testowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 Maja 2014 w godz. 16:00 – 18:00

w Hotelu Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim

W spotkaniu udział wezmą:

Gerald Feigenbutz – Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V. (GKFP)

Bernhard Elias – Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V. (GKFP)

Dr. Michael Szerman – Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V. (GKFP)

Hubert Lagier – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Zainteresowanych prosimy o kontakt do: Jolanta Marcjan (jolanta.marcjan@gkfp.de)

Zaproszenie