Archive for sierpień, 2013

Związek planuje wziąć udział w konkursie w ramach Inicjatywy Cornet

poid_cornet
Szanowni Państwo,Związek POiD planuje wziąć udział w konkursie, ogłoszonym przez NCBiR na międzynarodowe  projekty badawcze w ramach Inicjatywy Cornet. Celem projektu jest sfinansowanie ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych, w naszym przypadku branży stolarki.
Jeśli mają Państwo pomysł = inicjatywę badawczą/potrzebę rozwiązania jakiegoś problemu branżowego,  które wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości działań przedsiębiorstw zapraszamy do współpracy w ramach w/w projektu.Zakres badań branżowych związany może być z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów, a także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.

W projekcie bierze udział  zrzeszenie branżowe ze strony Polskiej oraz min. jedno zrzeszenie/stowarzyszenie posiadające osobowość prawną z zagranicy (Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Holandia) grupujące małe i średnie przedsiębiorstwa. Oprócz zrzeszenia w projekcie bierze również udział jednostka naukowa jako podwykonawca, która będzie pracowała nad rozwiązaniem problemu technicznego.
W ramach projektu zrzeszenie może uzyskać dofinansowanie do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową.

Rezultaty prac badawczych powstałe w wyniku realizacji projektu będą należeć do Stowarzyszenia i muszą być szeroko rozpowszechnione wśród wszystkich firm/jednostek z danej branży, na zasadach niewyłącznych i niedyskryminujących.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach projektu proszę o bezpośredni kontakt.

Z pozdrowieniem
Paweł Wróblewski

poid_cornet

Zapraszamy do udziału we wspaniałej morskiej przygodzie

poid_VImistrzostwa
VI Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim organizowane w Chorwacji przez firmę FAKRO pod patronatem Związku POID, odbędą  się już niebawem ( 7-14.09.2013 )W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w Regatach Budowlanych organizator wynajął dwa dodatkowe jachty.
Na jednym z nich są jeszcze wolne miejsca. W imieniu organizatorów zapraszamy żeglarzy oraz amatorów chcących spędzić kilka dni w przyjaznym gronie budowlańców na ciepłym wybrzeżu słonecznej Chorwacji.
Na ostatnie wolne miejsca organizator przygotował super atrakcyjną
ofertę last minute.Szczegóły znajdują się na stronie www.regaty.fakro.pl
Zgłoszenia przyjmuje organizator Zdzisław Gajos
Kontakt: telefon: +48 608 085 615,
e:mail regaty2013@gmail.com

poid_VImistrzostwa

Już jest Eksportowy Katalog Członków Związku POiD !

poid_catalog

W związku z olbrzymim zainteresowaniem inwestorów zagranicznych firmami rekomendowanymi przez Związek POiD, wydaliśmy eksportowy katalog członków Związku Polskie Okna i Drzwi, który prezentuje wszystkie zrzeszone i rekomendowane przez naszą  organizację firmy – czołowych producentów, dostawców i dystrybutorów stolarki budowlanej w Polsce. Przygotowana przez nas broszura stanowi przegląd przedsiębiorstw, dostarczających nowoczesne rozwiązania o najwyższej jakości. Gwarancją tej jakości jest fakt przynależności firm do Związku POiD oraz posiadanie prestiżowego certyfikatu rekomendującego, przyznawanego przez stowarzyszenie.
Katalog kolportowany będzie podczas targów MADE EXPO w Mediolanie, BATIMAT w Paryżu, FENSTERBAU FRONTALE w Norymberdze, podczas misji handlowych i spotkań biznesowych w ramach Branżowego Programu Promocji, w siedzibach Ambasad RP oraz na wszystkich imprezach i spotkaniach organizowanych przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji na całym świecie. Firmy członkowskie, które planują organizację własnych stoisk wystawienniczych na w/w targach gorąco zachęcamy do umieszczanie na nich Certyfikatów Rekomendacji, które od nas otrzymaliście w różnych wersjach językowych.
Związek Polskie Okna i Drzwi to niezależna organizacja działająca na rzecz rozwoju branży stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce. Związek aktywnie wspiera działania eksportowe, promuje termomodernizację budynków oraz wprowadza rozwiązania pozwalające na eliminację z rynku wyrobów niecertyfikowanych. Organizacja prowadzi szeroką działalność informacyjno-szkoleniową i jest jednym z członków Konsorcjum POLSKIE OKNA I DRZWI, które realizuje Branżowy Program Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI”. W jego ramach przedsiębiorcy z sektora otrzymują dofinansowanie działań promocyjnych prowadzonych w Polsce i za granicą. Pozwala to na intensyfikację obecności producentów na rynkach zagranicznych i rekomendowanie ich wysokiej jakości rozwiązań. Związek POiD jest również organizatorem Kongresu Stolarki Polskiej – wydarzenia, które śmiało można określić mianem „święta polskiej stolarki”, wyznaczającego dalsze kierunki rozwoju całej branży.

                                                            

Ufamy, że wydanie katalogu przełoży się to na nawiązanie efektywnych kontaktów biznesowych i dalszego rozwoju polskiej branży stolarki budowlanej za granicą.


W załączeniu plik z Katalogiem

Ustawa o systemie oceny zgodności wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia br.!!!

poid_ustawa

Podczas czerwcowego spotkania w Jachrance, zorganizowanego przez Związek POiD, przedstawiciele ponad 50 firm w towarzystwie laboratoriów badawczych dyskutowali na temat zmian ustawy o wyrobach budowlanych, a w szczególności deklarowanie właściwości użytkowych okien i drzwi. W czwartek wejdzie w życie ustawa regulująca dyskutowane zasady.

” Ustawa dostosowuje polskie regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG, które stosowane są we wszystkich państwach członkowskich od 1 lipca br.
Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) obejmują:

1.    Określenie warunków wprowadzania do obrotu i udostępniania na polskim rynku wyrobów budowlanych w następujący sposób:
a)    wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 (oznakowane CE),
b)    wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną),
c)    wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych może być udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i obsługi, a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza.
2.    Określenie właściwości organów w zakresie wykonywania zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE:
a)    ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum Akredytacji,
b)    jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011, będą wyznaczane w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki mającej status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagań dla tych jednostek określonych w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011,
c)    minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego będzie monitował działania i kompetencje jednostek oceny technicznej.
3.    Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.
4.    Rozszerzenie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, który, zgodnie z art. 10 rozporządzenia 305/2011, powinien dostarczać informacji o polskich przepisach, które odnoszą się do podstawowych wymagań dla obiektów budowlanych dotyczących zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od dnia 1 lipca 2013 r. działa
Zespół ds. Punktu Kontaktowego – email: punkt-kontaktowy@gunb.gov.pl

Zespół realizuje zadania punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, określone w rozporządzeniu Nr 305/2011.

W odniesieniu do ustawy o systemie oceny zgodności ustawa z dnia 13 czerwca br. uchyliła przepis art. 1 ust 3, który odnosił się do wyrobów budowlanych i w kontekście wejścia w życie przepisów rozporządzenia 305/2011 stał się bezprzedmiotowy”

Nowa firma w Związku POLSKIE OKNA I DRZWI

poid_starglass

„Starglass” Sp. z o.o. jako firma polsko – fińska została założona w 1993 r. Podstawowym przedmiotem działalności od początku istnienia firmy było i jest nadal przetwórstwo szkła – głównie produkcja szyb termoizolacyjnych. Produkcja w zakładzie odbywa się na nowoczesnych maszynach. Firma posiada trzy linie technologiczne do produkcji szyb termoizolacyjnych, automatyczną linię do rozkroju szkła, linię do hartowania i wiele maszyn peryferyjnych.
Firma wciąż się rozwija, wdraża innowacyjne technologie i dąży do rozszerzenia oferty o nowe produkty i usługi.
W 2009 i 2010 r. dzięki realizacji projektu w ramach 1.5 RPO WM Straglass wdrożył nowy proces technologiczny i rozszerzyliśmy gamę oferowanych produktów. Zakupiono linię technologiczną do laminowania szkła metodą próżniową z jednoczesną możliwością wykonywania testów HST, co pozwoliło wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacyjną technologię w skali  kraju.
Strategia rozwoju realizowana jest od początku powstania firmy. Starglass wciąż poszukuje nowych rozwiązań, dostosowuje ofertę do aktualnych potrzeb rynku, a  celem długoterminowym jest kreowanie trendów w branży szklarskiej.
Firma w 2003r – jako pierwsza polska firma przystąpiła do grupy SANCO. Obecnie do grupy tej należy 53 firmy z całej Europy, w tym 6 firm z Polski.
Firma posiada wdrożony, utrzymywany i nadzorowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2008.

 

 

STARGLASS Spółka z o.o.
07-401 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 5
TEL./FAX +48 (29)  769 13 89, 769 10 03, 760 22 92
e-mail: biuro@starglass.pl
www.starglass.pl
poid_starglass