Archive for lipiec, 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci zaprasza na bezplatne spotkania informacyjne PO IG

poid_parp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci zaprasza na bezplatne spotkania informacyjne PO IG.

A) Spotkanie informacyjne poswiecone Dzialaniu 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Termin: 18 lipca 2013 r., godz. 9.30
Miejsce: Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trebacka 4, sala 30 i 31
Wiecej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/33929

B) Spotkanie informacyjne poswiecone Poddzialaniu 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony wlasnosci przemyslowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Termin: 23 lipca 2013 r., godz. 9.30
Miejsce: Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trebacka 4, sala 30 i 31
Wiecej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/33983

Związek POiD nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Przetwórców Szkła Budowlanego

Związek POiD nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Przetwórców Szkła Budowlanego  w celu podjęcia wspólnych prac rozwojowych, projektów i działań naukowych, wdrożeniowych oraz edukacyjnych,  we wszystkich dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania członków Związku POiD oraz Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego skupia małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się  produkcją szyb zespolonych. www.polskieszyby.pl

POiD i SPSB

poid_spsb_logo

Związek POiD nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Przetwórców Szkła Budowlanego  w celu podjęcia wspólnych prac rozwojowych, projektów i działań naukowych, wdrożeniowych oraz edukacyjnych,  we wszystkich dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania członków Związku POiD oraz Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego skupia małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się  produkcją szyb zespolonych. www.polskieszyby.pl

poid_spsb_logo

Komunikat w sprawie warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

poid_mtbigm

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), które określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku Unii Europejskiej, a więc również na rynku polskim, wyrobów budowlanych.

• Przepisy rozporządzenia wiążą w całości, tzn. obowiązek stosowania zawartych w nim norm prawnych dotyczy instytucji państw członkowskich jak i osób fizycznych i prawnych, których dotyczy określona w tym rozporządzeniu sytuacja. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, co oznacza, że nie wymaga dodatkowych czynności legislacyjnych wdrażających je do prawa krajowego. W sytuacji, gdy prawo krajowe jest sprzeczne przepisami rozporządzenia (ustawa o wyrobach budowlanych w części dotyczącej wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych objętych przepisami rozporządzenia), przepisy rozporządzenia mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. Od 1 lipca br. producenci, importerzy i dystrybutorzy wprowadzając do obrotu lub udostępniając wyroby budowlane na rynku krajowym powinni bezpośrednio stosować te przepisy rozporządzenia, które ich dotyczą.

• Producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wyrobu zgodnego z wydaną dla niego europejską oceną techniczną jest zobowiązany przed jego wprowadzeniem do obrotu do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu oznakowaniem CE. Sporządzając deklaracje właściwości użytkowych oraz nanosząc oznakowanie CE na wyrób producent powinien stosować określone regulacje w tym zakresie zawarte w rozporządzeniu Nr 305/2011, w tym przepisy określające zmienione zasady i warunki umieszczania oznakowania CE na wyrobach.

• W przypadku wyrobów budowlanych, dla których przed 1 lipca br. producent wystawił, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, deklarację zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną, deklaracja ta, mając na uwadze przepisy przejściowe zawarte w art. 66 ust. 2 rozporządzenia, może stanowić podstawę do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych. W tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych badań wyrobu, czy też dodatkowych czynności przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, jeżeli taka uczestniczyła w ocenie zgodności tego wyrobu.

• Zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia wyroby budowlane wprowadzone do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z rozporządzeniem. W przypadku rynku polskiego są to wyroby budowlane wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Należy przy tym mieć na uwadze, że za wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się wyrób po raz pierwszy udostępniony na rynku unijnym, a więc również na rynku polskim, tzn. gdy wyrób został, po jego wyprodukowaniu, przekazany lub oferowany do przekazania z zamiarem dystrybucji i/lub używania na tym rynku. Oznacza to, że wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE przed 1 lipca br., a więc wyroby dostarczone przed tą datą dystrybutorom (sprzedawcom) lub użytkownikom, a także wyroby w magazynach producentów i importerów oferowane do zakupu jako wyroby gotowe, o ile spełniają one wymagania wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych, mogą być przekazywane do dalszej dystrybucji lub użytkowania bez konieczności sporządzania dla tych wyrobów deklaracji właściwości użytkowych oraz dokonywania zmian w oznakowaniu CE i informacji towarzyszącej temu oznakowaniu.

• W końcowej fazie prac legislacyjnych w Sejmie RP znajduje się projekt nowelizujący ustawę o wyrobach budowlanych, usuwający wszystkie kolizje prawne istniejące pomiędzy przepisami rozporządzenia Nr 305/2011, a przepisami ustawy o wyrobach budowlanych występujące w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych oznakowaniem CE.

VI Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Chorwacja 2013

poid_VImistrzostwa_2

FAKRO Sailing Team zaprasza do udziału w VI Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim. Mistrzostwa organizowane w Chorwacji  już po raz szósty są kontynuacją znanych w środowisku Regat PSB .
W Mistrzostwach biorą udział załogi złożone z 8 lub 10 osób, które reprezentują producentów oraz dystrybutorów materiałów budowlanych.
Szeroka formuła Mistrzostw pozwala na udział w Mistrzostwach załogom reprezentującym; firmy wykonawcze, wydziały uczelni budowlanych, jak również  organizacje branżowe.
W Mistrzostwach mogą uczestniczyć również załogi mieszane złożone z przedstawicieli kilku firm.
W Mistrzostwach, każdego roku od lat sześciu, rywalizuje około 230 żeglarzy pływających na 25 jachtach.
Od bieżącego roku organizacji Regat podjęło się FAKRO – główny sponsor zawodów oraz Zdzisław Gajos – ich pomysłodawca. Mistrzostwa Polski to czas sportowej rywalizacji oraz aktywnego wypoczynku. To również doskonała okazja do wymiany doświadczeń w gronie fachowców branży budowlanej. Regaty odbędą się w dniach 07 – 14.09.2013 w Chorwacji na akwenach środkowej Dalmacji.
Celem Mistrzostw jest promowanie idei żeglarstwa, reprezentowanie Polski na międzynarodowej arenie zmagań sportowych, edukacja w zakresie żeglarstwa oraz integracja branży budowlanej.

Uwaga został już ostatni wolny jacht do czarteru – Salona  37 oraz dwa ostatnie miejsca dla osób indywidualnych, tzw. wolne koje.
Salona 38 to wygodny, nowoczesny jacht specjalnie zaprojektowany do regat. Na jachcie znajdują się bardzo dobre warunki bytowe dla członków załóg w oddzielnych kabinach oraz doskonale wyposażony kambuz ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami tj.: lodówka, kuchenka z piekarnikiem, naczynia kuchenne, etc.

Patronat na Mistrzostwami sprawuje Polski Związek Żeglarski oraz uznane organizacje branżowe:
•    Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa,
•    Polski Związek Firm Deweloperskich,
•    Związek Polskie Okna i Drzwi,
•    Polska Fundacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych.
Patronat medialny nad Mistrzostwami sprawuje Wydawnictwo Murator. Sponsorami Mistrzostw są firmy: FAKRO, HORMANN, BAUMIT oraz TEKNOS.Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio u organizatora, tj. pana Zdzisława Gajosa:
– tel. 608085615,
– mail: regaty2013@gmail.com
Szczegółowy plan regat, lista startowa oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej: www.regaty.fakro.pl

poid_regaty

Pliki do pobrania

Forum Stolarki Polskiej

poid_nowe_stanowisko

Forum Stolarki Polskiej: branża wypracowała wspólne stanowisko

poid_nowe_stanowisko

W dniach 17-18 czerwca 2013 roku odbyło się Forum Stolarki Polskiej – spotkanie informacyjne poświęcone wejściu w życie Deklaracji Właściwości Użytkowych. Uczestnicy zjazdu wspólnie pracowali nad rozwiązaniem problemów dotyczących całej branży.

Organizatorem Forum był Związek Polskie Okna i Drzwi, który realizował tym samym postanowienia rezolucji przyjętej przez uczestników IV Kongresu Stolarki Polskiej. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele producentów, jak i dostawców komponentów. Wsparcia merytorycznego udzieliły laboratoria ITB, LTB, CTO oraz Metalplast Karo.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter roboczy. Podczas obrad, uczestnikom udało się wypracować wspólne stanowisko w zasadniczych kwestiach związanych z DWU. Najważniejszą z nich było przygotowanie wzoru Deklaracji, mającej posłużyć wszystkim producentom, których wyroby podlegają normie 14351. Przedstawiciele branży stolarki budowlanej stworzyli także zbiór pytań, które następnego dnia miały zostać zadane ekspertom z instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie i kontrolę nowych przepisów: Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Techniki Budowlanej.

Pomimo wcześniejszych ustaleń, drugiego dnia spotkania zabrakło reprezentantów MTBiGM oraz GUNB. Na większość pytań odpowiedzi udzielali przedstawiciele ITB: dr inż. Jan Bobrowicz – dyrektor Instytutu, oraz Jadwiga Tworek – Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej. Wszystkie zagadnienia, na które odpowiedź leży w kompetencji GUNB zostaną przekazane Urzędowi w formie oficjalnego pisma.
Na spotkaniu nie zabrakło także mediów. Liczna reprezentacja dziennikarzy branżowych zadeklarowała poparcie dla działań Związku.

Zachęcam do zapoznania się z załącznikami:
– podsumowanie spotkania
– wzór deklaracji
– stenogram z dnia 18 czerwca 2013

Forum Stolarki Polskiej: branża wypracowała wspólne stanowisko

Forum Stolarki Polskiej: branża wypracowała wspólne stanowisko

W dniach 17-18 czerwca 2013 roku odbyło się Forum Stolarki Polskiej – spotkanie informacyjne poświęcone wejściu w życie Deklaracji Właściwości Użytkowych. Uczestnicy zjazdu wspólnie pracowali nad rozwiązaniem problemów dotyczących całej branży.

Organizatorem Forum był Związek Polskie Okna i Drzwi, który realizował tym samym postanowienia rezolucji przyjętej przez uczestników IV Kongresu Stolarki Polskiej. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele producentów, jak i dostawców komponentów. Wsparcia merytorycznego udzieliły laboratoria ITB, LTB, CTO oraz Metalplast Karo.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter roboczy. Podczas obrad, uczestnikom udało się wypracować wspólne stanowisko w zasadniczych kwestiach związanych z DWU. Najważniejszą z nich było przygotowanie wzoru Deklaracji, mającej posłużyć wszystkim producentom, których wyroby podlegają normie 14351. Przedstawiciele branży stolarki budowlanej stworzyli także zbiór pytań, które następnego dnia miały zostać zadane ekspertom z instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie i kontrolę nowych przepisów: Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Techniki Budowlanej.

Pomimo wcześniejszych ustaleń, drugiego dnia spotkania zabrakło reprezentantów MTBiGM oraz GUNB. Na większość pytań odpowiedzi udzielali przedstawiciele ITB: dr inż. Jan Bobrowicz – dyrektor Instytutu, oraz Jadwiga Tworek – Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej. Wszystkie zagadnienia, na które odpowiedź leży w kompetencji GUNB zostaną przekazane Urzędowi w formie oficjalnego pisma.
Na spotkaniu nie zabrakło także mediów. Liczna reprezentacja dziennikarzy branżowych zadeklarowała poparcie dla działań Związku.

Zachęcam do zapoznania się z załącznikami:
– podsumowanie spotkania
– wzór deklaracji
– stenogram z dnia 18 czerwca 2013

Nowe środki na promocję polskich okien i drzwi – III NABÓR

poid_konsorjum
Nowe środki na promocję polskich okien i drzwi w Niemczech, Francji, Włoszech, Czechach oraz Szwecji.
Jak już wcześniej informowaliśmy, dzięki bardzo wysokiej ocenie realizacji Branżowego Programu Promocji naszej branży, a także w wyniku starań Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi, Ministerstwo Gospodarki  planowało uruchomienie dodatkowego naboru wniosków dla przedsiębiorców chcących wziąć udział w BPP  dla branży polskiej stolarki okiennej i drzwiowej.

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie o ich uruchomieniu!!!
Szczegółowych informacji udziela firma Eltar – lider Konsorcjum POLSKIE OKNA I DRZWI tel: +48 22 6173323, 6172555, e-mail: biuro@eltar-targi.com.pl, www.eltar-targi.com.pl