Archive for maj, 2013

Po Kongresie

poid_konferencja_6

Szanowni Państwo,

tegoroczna, czwarta już edycja Kongresu Stolarki Polskiej odbyła się w dniach 16-17 maja 2013 r. w hotelu Magellan *** Spa & Business w Bronisławowie.
Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli branży stolarki budowlanej, wybitnych ekspertów w dziedzinie ekonomii i budownictwa, dziennikarzy oraz przedstawicieli władz samorządowych i ważnych instytucji biznesowych.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną informacją prasową.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie kongres-stolarki.pl.

W razie pytań czy chęci uzyskania dodatkowych zdjęć, proszę o kontakt.


Izabela Jurek
PR Manager

izabela.jurek@redpen.pl
tel. +48 533 502 029

Pliki do pobrania

Wysoki poziom merytoryczny Kongresu

poid_konferencja_1
poid_kongres

Branża bez ograniczeń

IV Kongres Stolarki Polskiej zgromadził wielu wybitnych ekspertów. O aktualnych wyzwaniach oraz  przyszłości branży stolarki budowlanej debatowali przedstawiciele firm, naukowcy i dziennikarze. Dyskusja wytyczyła nowe kierunki działań dla branży.
Program merytoryczny tegorocznej edycji Kongresu podzielono na trzy osobne i ważne dla branży wątki. W każdym bloku głos zabierał osobny zespół ekspertów – specjalistów w danej dziedzinie. Ich wypowiedzi weryfikowali na bieżąco uczestnicy. Na sali obecni byli prezesi największych firm produkujących okna m.in. Leszek Gierszewski (DRUTEX), Szymon Sarna (M&S Pomorska Fabryka Okien), Mikołaj Placek (OKNOPLAST), Paweł Bielak (Sokółka Okna i Drzwi).
Kongres uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych. Na spotkanie przybyli: Dorota Ryl – wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Janusz Baranowski – Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Artur Juszko    Inspektor w Departamencie Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Obradom Kongresu przysłuchiwali się również członkowie władz Polskiego Klubu Biznesu: prezes Ryszard Konwerski oraz Władysław Steć, dyrektor Biura Zarządu PKB.

Globalne marki z Polski?
Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego próbowali odpowiedzieć na pytanie:  „Czy polskie firmy branży stolarki budowlanej mają szansę stać się firmami globalnymi?”. Blok moderował prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego z Katedry Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej. W dyskusji wzięli udział prezesi największych polskich firm związanych z branżą stolarki budowlanej: Ryszard Florek (prezes FAKRO), Jacek Sarnowski (prezes Porta KMI Poland), Andrzej Wiśniowski (właściciel firmy WIŚNIOWSKI) oraz Krzysztof Domarecki (przewodniczący rady nadzorczej SELENA FM S.A.). Dyskusję poprzedziła prelekcja Krzysztofa Domareckiego, założyciela i twórcy sukcesu SELENY, globalnego gracza na światowym rynku chemii budowlanej. Analizując historię zagranicznej ekspansji swojej firmy, Domarecki zdiagnozował sytuację eksporterów w branży.

Europa jak Rzym
Dyskutanci, na podstawie własnych doświadczeń z rynków całego świata, rozważali różne koncepcje działań eksportowych: handel zagraniczny, przejęcia obcych firm (czemu sprzyja obecna dekoniunktura) oraz lokowanie produkcji poza granicami Polski. Poza korzyściami, Ryszard Florek oraz Andrzej Wiśniowski zdiagnozowali potencjalne problemy, z jakimi spotkać się mogą eksporterzy: blokowanie ekspansji polskich marek na rynki zachodnie oraz nieetyczne zachowania partnerów biznesowych na Wschodzie. Krzysztof Domarecki zwrócił uwagę na fakt, że jedyną szansą dla polskich eksporterów stolarki budowlanej na zdobywanie zagranicznych rynków zbytu jest ścisła kooperacja. Przewodniczący rady nadzorczej SELENA FM S.A. nawoływał do ponadfirmowego porozumienia oraz przygotowania wspólnej strategii ataku rynków zagranicznych przez przedsiębiorstwa, których produkty są względem siebie komplementarne.
Ważnym wnioskiem płynącym z dyskusji było wytyczenie kierunku ekspansji dla branży. Paneliści zgodni byli co do tego, że polskie firmy powinny zwiększać swoją obecność w Europie, pomimo dojrzałości tego rynku. „Rynek europejski jest jak Rzym u schyłku cesarstwa. Jest miejsce na to, żeby weszli barbarzyńcy” żartobliwie podsumował ten wątek Domarecki.

Sukces za granicą
Drugi blok tematyczny poświęcony był osiąganiu sukcesu na rynkach zagranicznych. Moderatorem był prof. dr hab. Jerzy Cieślik z Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Dyskusję poprzedziły wystąpienia merytoryczne: Joanny Florczak-Czujwid z ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Jacka Koniecznego, export managera w FAKRO odpowiedzialnego za rynki niemieckojęzyczne. W dyskusji wzięli ponadto udział: Katarzyna Świderska (dyrektor marketingu Wiśniowski) oraz Artur Romanik (wiceprezes zarządu M&S Pomorska Fabryka Okien).
Ze zgromadzonych przez ASM danych wynika, że rola polskiego eksportu na rynkach europejskich rośnie. Obecnie na Zachód sprzedajemy ok 95% polskiego eksportu stolarki. Największy współczynnik wzrostu polskie firmy odnotowują na rynku niemieckim. W opinii panelistów, dobre wyniki Polacy zawdzięczają swoim produktom, które przy wysokiej jakości oraz innowacyjności, sprzedawane są w atrakcyjnych dla Niemców cenach. Polskim firmom pomagają aktywne działania prowadzone w celu penetracji rynków zachodnich, takie jak: obecność na targach czy odpowiednia selekcja kadr. Jako ważny czynnik determinujący wzrost polskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej wskazano również Branżowy Program Promocji. W toku wymiany zdań dyskutantów z uczestnikami kongresu, potwierdzono konieczność stworzenia systemu gromadzenia i przetwarzania danych o rynkach zagranicznych.
Uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego scharakteryzowali również bariery, z którymi polskie okna i drzwi muszą się mierzyć. Jako najbardziej uciążliwe problemy wskazano: agresywną konkurencję, interwencjonizm obcych państw, które chronią rodzimych producentów oraz działania propagandowe, które szkodzą wizerunkowi polskich wyrobów.

1 lipca 2013 – zmiany w prawie
Tematyka trzeciego bloku tematycznego „1 lipca 2013, co się zmieni dla branży stolarki budowlanej? Czy jesteśmy na to przygotowani?” wzbudziła w uczestnikach Kongresu wiele emocji. Dyskusję moderował Andrzej Błaszczyk, redaktor vortalu oknotest.pl, ekspert w zakresie zagadnień prawnych związanych z rynkiem okiennym w Polsce.
Debatę poprzedziło wystąpienie mgr inż. Jadwigi Tworek – Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej ds. Harmonizacji Europejskiej. Ekspertka przybliżyła uczestnikom Kongresu zmiany legislacyjne, które nastąpią razem z wejściem w życie  1 lipca 2013 r. Deklaracji Właściwości Użytkowych Okien. W dyskusji brali udział: Tomasz Żuchowski  (Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), dr Paweł Sulik (Instytut Techniki  Budowlanej, członek Rady Programowej Kongresu), Marcin Tomczyński (Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju, Vetrex) oraz Augustyn Zioło (główny technolog, Stolbud Włoszczowa).
Głosy panelistów oraz pytania z sali wskazywały na duży deficyt wiedzy w związku ze zbliżającymi się zmianami w prawie oraz działaniami, które muszą podjąć firmy w ich kontekście. Ze względu na brak obecności przedstawicieli organu kontrolnego – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego –uczestnicy domagali się zorganizowania spotkania informacyjnego, podczas którego przedstawiciele Ministerstwa, GUNB oraz ITB rozwieją wątpliwości producentów stolarki.

Po roku 2020
Moderatorem bloku „Rok 2020 szansą dla producentów stolarki budowlanej?” był Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska. Punktem wyjścia dla dyskusji na temat konsekwencji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku było wystąpienie merytoryczne Tomasza Żuchowskiego z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ekspert naświetlił kontekst legislacyjny, trendy i wytyczne dotyczące zagadnień energooszczędności w Europie I Polsce. W dyskusji panelowej wzięli udział: dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), Ewa Trusewicz (zastępca redaktor naczelnej miesięcznika Murator), Artur Głuszcz (dyrektor ds. produkcji, M&S  Pomorska Fabryka Okien) oraz specjalista w zakresie Inżynierii Lądowej, dr inż. Szymon Firląg (Politechnika Warszawska).

Szklane domy
Jak zauważył Artur Głuszcz, producenci stolarki okiennej są dobrze przygotowani do rosnących wymagań energooszczędności okien. „Odpowiednie produkty już są, sprzedają się, choć ich cena jest wyższa od standardowych o ok. 25%” – zauważył ekspert. W trakcie dyskusji, paneliści podkreślili istotną rolę projektantów w promowaniu rozwiązań energooszczędnych. Konsekwencją wejścia w życie dyrektywy będzie zdaniem ekspertów zmiana w trendach projektowania. Aby sprostać wygórowanym wymogom zawartym w przepisach, budynki wznoszone po roku 2020 będą miały mniejszą kubaturę oraz bardziej precyzyjnie dobrane rozwiązania okienne. Elementy stolarki będą zaś uwzględniać nie tylko lokalizację w budynku, ale i konkretne funkcje pomieszczeń. „Powinniśmy stosować rozwiązania inteligentne, czyli takie, które wytworzą efekt synergii z formą budynku” – apelowała Katarzyna Zielonko-Jung. „Idea szklanych domów nie jest realna, z pewnością jednak będziemy mieli do czynienia z racjonalizacją wykorzystania przestrzeni” – skomentował rozmowę Szymon Firląg.

Zdaniem Ewy Trusewicz, inwestorzy nie zapomną o estetyce i komforcie. „Jednak czy ich budżety zniosą obciążenia wynikające z konieczności stosowania rozwiązań energooszczędnych?” – pytała dziennikarka. Zdaniem uczestników dyskusji bariera cenowa zostanie przełamana poprzez efekt skali dopiero po upowszechnieniu się rozwiązań energooszczędnych. Dlatego tak ważnym czynnikiem we wprowadzaniu Dyrektywy jest promocja energooszczędności.

Kongresowe rezolucje

Podobnie jak poprzednie odsłony wydarzenia, IV edycja Kongresu Stolarki Polskiej zakończyła się rezolucją. Jej postanowienia wyznaczają kierunek działań tak dla branży, jak i dla organizatora Kongresu – Związku Polskie Okna i Drzwi.

Po pierwsze, uczestnicy ustalili, że konieczne jest stworzenie oraz wdrożenie sytemu gromadzenia i dystrybucji danych o krajowym i zagranicznych rynkach stolarki. Platforma ta ma posłużyć branży jako narzędzie w kształtowaniu polityki rozwoju. Druga rezolucja jest konsekwencją wprowadzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych Okien. Zobowiązuje ona Związek POiD do zorganizowania w trybie pilnym spotkania branżowego z udziałem producentów, ITB, Ministerstwa Budownictwa oraz GNUB, które będzie miało na celu przygotowanie środowiska do wejścia w życie nowego prawa.

Za kontakty z mediami odpowiada
Red Pen Public Relations
IzabelaJurek
PR Manager
Tel. (22) 781 40 51
Tel. kom. 533 502 029
Izabela.jurek@redpen.pl

Orły Polskiej Stolarki przyznane!

poid_IV_kongres_stolarki_polskiej_slider
Po raz pierwszy w historii przyznano Orły Polskiej Stolarki. Rozdanie nagród odbyło się 16 maja 2013 roku w czasie uroczystej Gali IV Kongresu Stolarki Polskiej. Statuetki otrzymały osoby oraz firmy, które w sposób szczególny przyczyniły się do jej rozwoju.Lider Polskiej Myśli Technicznej: FAKRO Sp. z o.o. – wicelider światowego rynku okien dachowych. Przedsiębiorstwo zostało docenione za szerzenie twórczej myśli polskich inżynierów na świecie. Firma posiada własny, nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym pracuje ponad setka konstruktorów. W ciągu swojej działalności złożyła ponad 100 zgłoszeń patentowych. Innowacyjne produkty FAKRO trafiają do 47 krajów na całym świecie.Wyróżnienie Prezesa i Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi: Maria Waśkiewicz – członek Związku Polskie Okna i Drzwi od początku jego istnienia. W latach 2007-2009 pełniła funkcję prezesa Organizacji. Stanowisko objęła w trudnym dla POiD momencie – po śmierci śp. Józefa Dużyńskiego – wieloletniego prezesa i założyciela Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, które w 2003 roku przekształciło się w Związek Producentów i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI.

Wyróżnienie Prezesa i Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi: M&S Pomorska Fabryka Okien – członek Związku nieprzerwanie od roku 2005. W przeciągu 8 lat osobiste zaangażowanie pracowników firmy doprowadziło do zrealizowania przez Związek wielu projektów na rzecz całej branży. Najważniejszym z nich są szczególne działania związane z uzgodnieniem zakresu Branżowego Programu Promocji polskich okien i drzwi, który z tak dużym powodzeniem realizuje Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi na rynku niemieckim, francuskim, włoskim, szwedzkim i czeskim.

Na Kongresie władze Związku przyznały w imieniu reprezentantów branży tytuł Osobowości Roku Branży Stolarki Budowlanej. Pierwsza edycja konkursu obfitowała w niejedną niespodziankę. Zaskoczeniem było olbrzymie zainteresowanie w drugim etapie plebiscytu – internetowym głosowaniu. Przez 9 dni internauci oddali ponad 16 tysięcy głosów! Niespodziewany był również finał: nagrodę – prestiżowy tytuł – otrzymała nie jedna, a dwie osoby. Statuetkę w kategorii Osobowość Roku Branży Stolarki Budowlanej otrzymali ex aequo:
Maciej Ślączka – jeden z architektów rynkowego sukcesu spółki AIB – prekursora na krajowym rynku uszczelek. Nowatorskie rozwiązania wdrożone przez firmę mają zastosowanie niemal we wszystkich zakładach stolarki budowlanej tak w Polsce, jak i za granicą. Maciej Ślączka jest również długoletnim członkiem Związku Polskie Okna i Drzwi. Aktywnie działał na rzecz branży. Z ramienia Związku brał udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który odpowiedzialny był za stworzenie m. in. Europejskiej Normy na Okna i Drzwi.

    Andrzej Wiśniowski  – przedsiębiorca, który W 1989 roku zaczynał od wykonywania pojedynczych skrzydeł bram w „garażu” dziś jest właścicielem „bramy do Nowego Sącza” – hali produkcyjnych o łącznej długości ponad jednego kilometra i kilkudziesięciu linii produkcyjnych. Andrzej Wiśniowski to potentat produkcji bram i ogrodzeń, zatrudniający obecnie ponad tysiąc stu pracowników, będąc jednym z największych pracodawców w regionie. Skutecznie konkuruje z największymi firmami z Europy Zachodniej.

Zwycięzcom gratulujemy!

Wywiad z Prezesem POiD w TVN CNBC !

poid_tvn

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Prezesem Związku, Panem Januszem Komurkiewiczem !

http://www.tvncnbc.pl/kongres-stolarki-polskiej,326482.html

Orły Polskiej Stolarki: głosowanie trwa!

poid_orly

Kto otrzyma tytuł Osobowości Roku Branży Stolarki Budowlanej 2012? Internetowe głosowanie, w którym wybrana zostanie piątka finalistów trwa!
Kandydatów można typować na stronie
www.kongres-stolarki.pl

Rada Programowa IV KSP w porozumieniu z Zarządem Związku Polskie Okna i Drzwi wytypowała 11 kandydatur, które przeszły do drugiego etapu konkursu na Osobowość Roku Branży Stolarki Budowlanej 2012. Elektroniczne głosowanie rozpoczęło się 7 maja br. i potrwa do 15 maja.

Od samego początku plebiscytowi towarzyszyły wielkie emocje. Zainteresowanie konkursem przełożyło się na zaskakująco wysoką frekwencję.
W ciągu pięciu dni internauci oddali blisko 5 tysięcy głosów!

Formularz oraz sylwetki kandydatów znajdują się pod adresem: http://www.okna.org.pl/kongres/glosuj.php
Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Mercedes-Benz Warszawa partnerem logistycznym IV KSP

poid_mercedes
O komfortową podróż uczestników IV Kongresu Stolarki Polskiej z Warszawy do Hotelu Magellan *** Spa & Business zadba Mercedes-Benz Warszawa. Firma przygotowała dla gości wyjątkowe niespodzianki!

Mercedes-Benz Warszawa zapewni dwa samochody do przewozu gości: Mercedes-Benz Viano oraz Vito.

Wśród uczestników wydarzenia rozlosowany zostanie specjalny voucher. Szczęśliwy zwycięzca wygra prawo  do weekendowej przejażdżki wybranym samochodem marki Mercedes-Benz. Ponadto goście będą mieli możliwość obejrzenia gamy produktowej firmy na hotelowym parkingu.

Ministerstwo Gospodarki planuje uruchomienie kolejnych środków na BPP dla okien i drzwi.

poid_ministerstwo_gospodarki
Dzięki bardzo wysokiej ocenie realizacji Branżowego Programu Promocji naszej branży, a także w wyniku starań Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi, pojawiła się możliwość uruchomienia dodatkowego naboru wniosków dla przedsiębiorców chcących wziąć udział w BPP  dla branży polskiej stolarki okiennej i drzwiowej.Aby pozyskać dofinansowanie dochodzące nawet do 200 000 EURO, należy wziąć udział w sześciu z zaplanowanych działań.
Zainteresowane firmy prosimy o pilny kontakt z liderem Konsorcjum firmą ELTAR.

LISTA DZIAŁAŃ:
1. 18.06.2013 Szkolenie dla działów eksportowych (jednodniowe)*
2. wrzesień 2013 Misja gospodarcza do Niemiec*
3. 02 – 05.10. 2013 Made Expo w Mediolanie
4. 04 – 08.11.2013 BATIMAT w Paryżu
5. Styczeń 2014 Przygotowanie we współpracy z realizatorem programu promocji, minimum 500,00 sztuk materiałów informacyjno promocyjnych, które dystrybuowane będą podczas działań promujących
6. 26 – 29.03.2014 Fensterbau Frontale w Norymberdze
7. kwiecień 2014 Misja gospodarcza do Szwecji podczas targów Nordbygg, Sztokholm
8. czerwiec 2014 Szkolenie dla działów eksportowych (jednodniowe)
9. listopad 2014 Misja gospodarcza do Francji
10. 19 – 24.01.2015 BAU w Monachium
11. Marzec 2015 BUDMA w Poznaniu* możliwość wzięcia udziału w działaniu jedynie w przypadku złożenia wniosku minimum na jeden dzień przed planowanym działaniem
W przypadku braku zainteresowania branży stolarki budowalanej, środki przekazane zostaną na programy innych branż!!!

Kontakt:
ELTAR
ul. Garibaldiego 4/18a
04-078 Warszawa
tel: +48 22 6173323, 6172555
fax: +48 22 6170733
e-mail: biuro@eltar-targi.com.pl
www.eltar-targi.com.pl

Na Kongres ciągle można się zapisać!

poid_kongres
Do najważniejszego wydarzenia w branży stolarki budowlanej pozostał nieco ponad tydzień.
Tegoroczny Kongres odbędzie się w całkowicie nowej formule.
Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. 
Tegoroczny, czwarty już Kongres odbędzie się pod hasłem „Branża bez ograniczeń”, a jego przewodnim tematem będzie eksport i zagadnienia z nim związane. Swoimi doświadczeniami będą dzielić się przedstawiciele największych polskich producentów stolarki budowlanej.
Po raz pierwszy w tym roku Kongres odbędzie się w nowej formule. Poza trzema panelami dyskusyjnymi, w programie przewidziano uroczystą Galę. Całkowitą nowością jest również konkurs na Osobowość Roku Branży Stolarki Budowlanej 2012.
Laureat plebiscytu otrzyma prestiżowe wyróżnienie – Orła Polskiej Stolarki.
IV Kongres Stolarki Polskiej cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Głównym partnerem medialnym wydarzenia będzie telewizja TVN CNBC, której wóz transmisyjny ma towarzyszyć uczestnikom pierwszego dnia Kongresu, nadając relację na żywo! Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły instytucje specjalizujące się w zagadnieniach biznesowych oraz przedsiębiorczości.
Poza bogatą ofertą merytoryczną, spotkanie będzie także idealną okazją do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.
W Hotelu Magellan *** Spa & Business pozostało jedynie 15 wolnych pokoi. Zapraszamy do → rejestracji! http://okna.org.pl/kongres/rejestracja.php

Szkolenie – eksport

Szanowny Państwo,

W dniu 20 czerwca odbędzie się szkolenie w ramach programu unijnego, realizowanego przez Związek Polskie Okna i Drzwi.

Szkolenie będzie realizowane przez firmę GM Solutions Sp. z o.o.
W załączeniu program szkolenia pod tytułem „EKSPORT – OKNA I DRZWI”

W rozważaniach na temat szkolenia proszę mieć na uwadze, że będzie to szkolenie umiejętności miękkich przydatnych w procesie prowadzenia i organizowania sprzedaży na rynkach zagranicznych.
Szkolenie koncentrować się będzie w głównej mierze na interakcji uczestników w ćwiczeniach umiejętności,
a także poszukiwaniu rozwiązań w zagadnieniach problemowych.

Dodatkowo załączam formularz zgłoszeniowy, który powinien zostać złożony w Związku Polskie Okna i Drzwina adres mailowy  sekretariat@okna.org.pl, osoba odpowiedzialna to Aneta Getka tel. 22 743 87 02

Szczegółowych informacji dot. szkolenia:
Jacek Czeremużyński

Konsultant
+48517651947 tel. 501 437 661
tel. 022 846 55 88
www.gmsolutions.pl

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE I ODESŁANIA FORMULARZA: