Do biura Związku POLSKIE OKNA I DRZWI wpłynęły zapytania od trzech Producentów okien, dotyczące zgodności z przepisami prawa oferty na zakup i używanie znaku CE.

Oferta, która została skierowana do tych Producentów zawiera zapis – cytat „producent otrzymuje prawo używania należącego do ………….znaku CE”.
Tej treści zapisy wzbudziły wątpliwości u adresatów oferty.

Odpowiadając wprost na postawione pytanie należy stwierdzić, że oznakowanie wyrobu budowlanego(np. okien) znakiem B lub CE należy do wyłącznych kompetencji  i obowiązków Producenta i oznacza że:
1. Wyrób oznakowany znakiem CE – dokonano oceny jego zgodności z Normą Europejską zharmonizowaną lub europejską Aprobatą Techniczną

2. Wyrób oznakowany znakiem B – dokonano oceny jego zgodności z Polską Normą lub krajową Aprobatą Techniczną.
Zarówno znak B jak i CE, których wzory dostępne są w Ustawie o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U nr 92 poz. 881), nie mogą być własnością żadnego podmiotu, lecz są zastrzeżonymi Ustawą znakami, informującymi odbiorców wyrobów w oparciu o jaki rodzaj dokumentu wprowadzono je do obrotu.

W przypadku okien i drzwi zewnętrznych wejściowych, od trzech lat funkcjonuje Norma Polska i Europejska PN-EN 14351-1, w oparciu o którą mogą być wprowadzane do obrotu okna wszelkich konstrukcji.
Norma ta dopuszcza możliwość wykonania jednego z elementów oceny tj. wstępnego badania typu(ITT) wspólnego dla grupy Producentów.W Rozdz. 7.2.1 wymienionej Normy oraz Dokumencie Informacyjnym M Zespołu Budownictwa Komisji Europejskiej(CONSTRUCT 04/657 rev.1) – bardzo szczegółowo określone są warunki, które muszą być spełnione, żeby Producent mógł skorzystać z badań wstępnych typu(ITT) wykonanych przez inną jednostkę.

Te podstawowe warunki to:
– wyniki badań wstępnych typu(ITT) są ważne w odniesieniu do wyrobów o tych samych cechach istotnych ze względu na ich zastosowanie (ta sama rodzina wyrobów).
– właściciel badań przekazał Producentowi instrukcje dotyczące montażu(technologii produkcji) wyrobu będącego przedmiotem badań.
– Producent wyrobu wdroży system kontroli produkcji gwarantujący utrzymanie parametrów produkowanych wyrobów, które zostały ustalone w badaniach ITT.

– Producent wyrobu ponosi pełną odpowiedzialność, za właściwe wprowadzenie ich do obrotu i  oznakowanie.
Jak z powyższego wynika znaku B czy CE nie można nabyć od innej jednostki, natomiast zgodnie z Art. 5 i 34(Przepisy karne) Ustawy o wyrobach budowlanych – Producent jest odpowiedzialny za właściwe oznakowanie swoich wyrobów.
Jak wspomniałem – Norma nie wyklucza możliwości skorzystania przez Producenta z badań wykonanych przez inną organizację.
Przykładem takiego rozwiązania, zgodnego z wszystkimi przepisami prawa są badania wstępne typu(ITT) wykonane przez Związek POLSKIE OKNA I DRZWI dla grupy Producentów dotyczące n/m rodzin wyrobów z drewna:
– Okna Euroline-1
– Okna Euroline-2
– Drzwi zewnętrzne
– Okna Energooszczędne ENERGO-78

Firmy zainteresowane skorzystaniem z takich badań, proszone są o kontakt z Punktem konsultacyjno-doradczym naszego Związku.
– telefon: 22/743-87-82
– email: z.maliszewski@okna.org.pl