Poruszony temat wymiany okien nietypowych reguluje Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych. Wykonawca okien zobowiązany jest do:
– posiadania indywidualnej dokumentacji technicznej tych okien
– dokumentacja ta winna być zaaprobowana przez inwestora i inspektora nadzoru budowlanego
– właściwości użytkowe (parametry techniczne) wymienianych okien
– Oświadczenie zgodności zgodne z pkt. 3 Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych.
Jeżeli obiekt jest pod nadzorem Konserwatora Zabytków, to w/w dokumenty winny być z nim uzgodnione.