Jednym z częściej zadawanych pytań jest pytanie dotyczące zagadnień znaku CE na oknach i drzwiach zewnętrznych.

Z dniem 1 luty 2007r – po wielu latach prac w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym(CEN) – została przyjęta przez wszystkie kraje Unii Europejskiej Norma EN 14351-1 „Okna i drzwi-Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i /lub dymoszczelności”. Producenci okien i drzwi zewnętrznych otrzymali możliwość wprowadzania do obrotu na rynek całej Unni Europejskiej swoje wyroby, deklarując ich zgodność z wymienioną Normą.
Norma ta reguluje następujące podstawowe założenia dotyczące tej grupy wyrobów:

1. Określenie właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi zewnętrznych.

Norma wyróżnia aż 22 różne własności tych wyrobów, które mogą być przedmiotem oznaczania lub oceny. Wprowadzając okna lub drzwi zewnętrzne do obrotu , nie ma konieczności określania wszystkich 22 własności. Norma ustala właściwości, które są obowiązkowe (mandatowe) do określenia dla danej grupy wyrobów. Inny jest zakres właściwości obowiązkowych dla okien, drzwi zewnętrznych i okien dachowych. Norma nie reguluje takich kwestii jak:
– konstrukcja okien i drzwi
– materiały
– wymiary
– kształt
Zagadnienia te pozostawia się do ustalenia w dokumentacji technologicznej każdego Producenta. Przy ustalaniu konstrukcji, materiałów i innych elementów wykonania Producent ma pełną swobodę, pod warunkiem, że produkowane okna i drzwi zewnętrzne będą spełniać ustalone parametry własności podstawowych.

2.Klasyfikacja i sposób oznaczenia poszczególnych własności.

W normie ustalono, które własności podlegają  klasyfikacji wg. norm szczegółowych, a w przypadku których należy zadeklarować wartości określone w wyniku badań.

3.Podstawowe postanowienia dotyczące oceny zgodności wyrobu.

Celem oceny zgodności jest wykazanie, że okno lub drzwi zewnętrzne są wykonywane zgodnie z wymaganiami Normy Europejskiej. Podstawowe dwa elementy oceny zgodności to:
– wstępne badanie typu (ITT)
– zakładowa kontrola produkcji (FPC)

4. Zasady deklarowania i znakowania wyrobów.

Ponieważ do punktu konsultacyjnego Związku POLSKIE OKNA I DRZWI, kierowanych jest wiele pytań dotyczących sposobu deklarowania i znakowania okien znakiem CE, dlatego też omówię szczegółowo postanowienia Normy PN-EN 14351-1:2006 dotyczące tych zagadnień.
Producent okna lub drzwi zewnętrznych, po spełnieniu wymagań dotyczących wstępnego badania typu oraz wdrożeniu i utrzymywaniu zakładowej kontroli produkcji może wystawić Deklarację Zgodności EC, która uprawnia go do umieszczenia oznakowania CE. Szczegółowe zasady oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE zawarte są w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r (Dz. U. 2004 Nr.195 poz.2011).
Zgodnie z tym Rozporządzeniem oraz Załącznikiem ZA.2.2 omawianej normy, prawidłowa deklaracja powinna zawierać następujące informacje:
a) numer nadany przez wystawiającego
b) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w UE i miejsce produkcji
c) opis wyrobu budowlanego(typ, identyfikacja ,zastosowanie itp.)
d) deklarowane właściwości użytkowe wyrobu(kopia informacji towarzyszącej oznakowaniu CE)
e) wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej-np.PN-EN 14351-1
f) szczegółowe warunki dotyczące użytkowania wyrobu
g) nazwę i adres laboratorium notyfikowanego
h) nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela
i) datę wystawienia
Deklaracja zgodności lub certyfikat powinny być wystawione w oficjalnym języku kraju członkowskiego Unii, w którym wyrób będzie stosowany.
Po wystawieniu deklaracji zgodności EC, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na nim oznakowanie CE.
Etykieta ze znakiem CE winna zawierać następujące informacje:
– znak CE(wzór zgodny z Ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 Nr. 92 poz. 881)
– numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej(tylko dla wyrobów objętych systemem 1AoC)
– nazwa i zarejestrowany adres lub znak identyfikacyjny producenta
– ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak CE
– numer certyfikatu zgodności CE(dla wyrobów objętych systemem 1AoC)
– powołanie niniejszej Normy Europejskiej
– nazwa wyrobu(np. wymiar, nazwa rodzajowa, zamierzone zastosowanie)
– deklarowane właściwości podstawowe (mandatowe)

Norma zaleca, aby etykieta z oznakowaniem CE była przymocowana w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny w jednej z niżej podanych lokalizacji:
– na dowolnej części samego wyrobu
– na przymocowanej etykiecie
– na opakowaniu wyrobu
– w towarzyszących dokumentach handlowych lub w dokumentacji technicznej wydanej przez producenta

Etykieta również powinna być sporządzona w oficjalnym języku kraju stosowania wyrobu.
W załączeniu przykładowa etykieta dla oznakowania okna zgodnie z systemem oceny 3AoC. Na etykiecie tej mogą być zamieszczone inne właściwości, jeżeli były określone lub zamawiający postawił warunek ich określenia.