Archive for 2009

Czy można kupić prawa do znaku CE

Do biura Związku POLSKIE OKNA I DRZWI wpłynęły zapytania od trzech Producentów okien, dotyczące zgodności z przepisami prawa oferty na zakup i używanie znaku CE.

Oferta, która została skierowana do tych Producentów zawiera zapis – cytat „producent otrzymuje prawo używania należącego do ………….znaku CE”.
Tej treści zapisy wzbudziły wątpliwości u adresatów oferty.

Odpowiadając wprost na postawione pytanie należy stwierdzić, że oznakowanie wyrobu budowlanego(np. okien) znakiem B lub CE należy do wyłącznych kompetencji  i obowiązków Producenta i oznacza że:
1. Wyrób oznakowany znakiem CE – dokonano oceny jego zgodności z Normą Europejską zharmonizowaną lub europejską Aprobatą Techniczną

2. Wyrób oznakowany znakiem B – dokonano oceny jego zgodności z Polską Normą lub krajową Aprobatą Techniczną.
Zarówno znak B jak i CE, których wzory dostępne są w Ustawie o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U nr 92 poz. 881), nie mogą być własnością żadnego podmiotu, lecz są zastrzeżonymi Ustawą znakami, informującymi odbiorców wyrobów w oparciu o jaki rodzaj dokumentu wprowadzono je do obrotu.

W przypadku okien i drzwi zewnętrznych wejściowych, od trzech lat funkcjonuje Norma Polska i Europejska PN-EN 14351-1, w oparciu o którą mogą być wprowadzane do obrotu okna wszelkich konstrukcji.
Norma ta dopuszcza możliwość wykonania jednego z elementów oceny tj. wstępnego badania typu(ITT) wspólnego dla grupy Producentów.W Rozdz. 7.2.1 wymienionej Normy oraz Dokumencie Informacyjnym M Zespołu Budownictwa Komisji Europejskiej(CONSTRUCT 04/657 rev.1) – bardzo szczegółowo określone są warunki, które muszą być spełnione, żeby Producent mógł skorzystać z badań wstępnych typu(ITT) wykonanych przez inną jednostkę.

Te podstawowe warunki to:
– wyniki badań wstępnych typu(ITT) są ważne w odniesieniu do wyrobów o tych samych cechach istotnych ze względu na ich zastosowanie (ta sama rodzina wyrobów).
– właściciel badań przekazał Producentowi instrukcje dotyczące montażu(technologii produkcji) wyrobu będącego przedmiotem badań.
– Producent wyrobu wdroży system kontroli produkcji gwarantujący utrzymanie parametrów produkowanych wyrobów, które zostały ustalone w badaniach ITT.

– Producent wyrobu ponosi pełną odpowiedzialność, za właściwe wprowadzenie ich do obrotu i  oznakowanie.
Jak z powyższego wynika znaku B czy CE nie można nabyć od innej jednostki, natomiast zgodnie z Art. 5 i 34(Przepisy karne) Ustawy o wyrobach budowlanych – Producent jest odpowiedzialny za właściwe oznakowanie swoich wyrobów.
Jak wspomniałem – Norma nie wyklucza możliwości skorzystania przez Producenta z badań wykonanych przez inną organizację.
Przykładem takiego rozwiązania, zgodnego z wszystkimi przepisami prawa są badania wstępne typu(ITT) wykonane przez Związek POLSKIE OKNA I DRZWI dla grupy Producentów dotyczące n/m rodzin wyrobów z drewna:
– Okna Euroline-1
– Okna Euroline-2
– Drzwi zewnętrzne
– Okna Energooszczędne ENERGO-78

Firmy zainteresowane skorzystaniem z takich badań, proszone są o kontakt z Punktem konsultacyjno-doradczym naszego Związku.
– telefon: 22/743-87-82
– email: z.maliszewski@okna.org.pl

Jak docieplić istniejące już okna, drzwi tarasowe i balkonowe

Typowe z PCV jednokomorowe-stary typ -zwykłe szyby 2x4mm, 12mm komora? Czy dodatkowa szyba, tzw trzecia szyba polepszy i o ile? Przykłady?

Żebym mógł odpowiedzialnie udzielić porady, w jaki sposób poprawić izolacyjność termiczną funkcjonujących okien, konieczna jest znajomość ich konstrukcji tj. przekroje zastosowanych profili PVC.
Określenia zawarte w pytaniu – „okna z pvc jednokomorowe – stary typ” – nie pozwalają na ustalenie ich konstrukcji. Proszę o bezpośredni kontakt z naszym Punktem konsultacyjno-doradczym w celu ustalenia szczegółów dotyczących Państwa okien.

Tel. 022 743 87 82, z.maliszewski@okna.org.pl

W oparciu o którą normę mogę sprawdzić jakość wykonania drzwi (Skrzydło odstaje od płaszczyzny ościeżnicy)?

Szczegóły jakości wykonania drzwi są okeślone w dokumencie odniesienia tj. Aprobacie Technicznej lub dokumentacji technologicznej Producenta. Odchyłki dla poszczególnych klas tolerancji płaskości skrzydeł drzwiowych zawarte są w Normie PN-EN 1530:2001 – Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji.

Jakiej dokumentacji można zażądać od dostawcy w przypadku wymiany okien drewnianych w 100 letnim budynku?

Poruszony temat wymiany okien nietypowych reguluje Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych. Wykonawca okien zobowiązany jest do:
– posiadania indywidualnej dokumentacji technicznej tych okien
– dokumentacja ta winna być zaaprobowana przez inwestora i inspektora nadzoru budowlanego
– właściwości użytkowe (parametry techniczne) wymienianych okien
– Oświadczenie zgodności zgodne z pkt. 3 Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych.
Jeżeli obiekt jest pod nadzorem Konserwatora Zabytków, to w/w dokumenty winny być z nim uzgodnione.

W jakim stopniu szyba wpływa na energooszczędność okna?

Zastosowanie zwykłej szyby o współczynniku U=2.8 W/m2K nie jest polecane i w zasadzie takie szyby nie są już stosowane. Już od wielu lat stosowane są systemy szyb jednokomorowych (dwie szyby i ramka dystansowa, przestrzeń wypełniona np. argonem, kryptonem) o współczynniku min. U=1.1W/m2K. Coraz większą popularnością cieszą się szyby dwukomorowe (zestawy trzyszybowe), których współczynnik przenikania U zbliża się o współczynnika ściany budynku (U=0,3) i może wynosić nawet de facto 0,3 W/m2K (zestaw trzykomorowy, czteroszybowy). Szyba odgrywa kluczową rolę w termoizolacji, dźwiekochronności , antywłamaniowości czy ochronie przed słońcem tak w oknach jak i fasadach… i wypełnia nawet 80% całej powierzchni okna.

Dlaczego okna drewniane z reguły są droższe od okien z PVC?

Związane jest to głównie z dwoma bardzo ważnymi aspektami. Po pierwsze surowiec w postaci drewnianej klejonki jest droższy od profili PVC  Profile PVC kupuje się gotowe (w różnych kolorach lub w okleinach drewnopodobnych). Zadaniem firm produkujących stolarkę PVC jest prawidłowe wykonanie połączeń pociętych profili oraz montowanie poszczególnych składowych okien, czy też drzwi. Dzięki takiemu systemowi koszty produkcji są znacznie niższe, niż w przypadku produkcji stolarki drewnianej. O wiele dłuższy proces produkcji danego wyrobu z drewna, frezowanie ramiaków i ich łączenie, użycie wielu składników (np. w procesie impregnacji i malowania), czy też silikonowanie, wymagają poniesienia ostatecznie większych nakładów w porównaniu do PVC. Można to podsumować w następujący sposób: nakład robocizny oraz usprzętowienia w przypadku stolarki drewnianej jest wielokrotnie wyższy, niż w przypadku produkcji PVC. Jest to też drugi ważny aspekt wyjaśniający wyższy poziom cen stolarki drewnianej.  Okna drewniane wymagają często też większej fachowości czyli rzemiosła a jakość nie lubi kompromisów. Tę jakość dodatkowo uzyskuje się przez zastosowanie najlepszych materiałów składowych oraz przez długotrwały proces produkcji. W tym przypadku pośpiech jest niewskazany.

Co jest przyczyną gdy mam okna zespolone jenokomorowe, a na szybie zewnetrznej od strony ulicy pojawia się zaparowana szyba…

Co jest przyczyną gdy mam okna zespolone jenokomorowe, a na szybie zewnetrznej od strony ulicy pojawia się zaparowana szyba i stopniowo gdy słońce wschodzi to zamglenie znika, oczywiście ze nie codziennie ale w zalezności od warunków atmosferycznych. Jedni mi mówią,że jest okno odwrotnie załozone tzn.szyba zewnętrzna powinna być od wewnątrz a wewnetrzna od zewnątrz i wystarcz przełożyć a problem zniknie.Drudzy mi muwią że to normalne.A co z ciepłem uciekającym z mieszkania i kosztami wiekszego grzania.Prosze o fachowa interpretacje problemu.

Zjawisko które Pan opisuje tj. okresowa kondensacja pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej jest zjawiskiem fizycznym i nie świadczy o wadzie szyb. Kondensat(woda kondensacyjna) może powstać na zewnętrznych powierzchniach szyb wówczas, jeśli powierzchnia szkła jest zimiejsza niż bezpośrednio ją otaczające wilgotne powietrze.
Występowanie okresowo tego zjawiska świadczy pośrednio o bardzo dobrej izolacyjności szyb zespolonych tj. ciepło z pomieszczeń mieszkalnych nie przenika do szyby zewnętrznej i jej nie ogrzewa(zimna szyba) a tym samym nie ma dodatkowych strat ciepła.

Dlaczego w drzwiach balkonowych standardem jest dodatkowy ramiak u dołu?

W skrzydłach balkonowych drewnianych dolny poziomy ramiak wykonywany jest z dwu elementów, ze względy na zapewnienie większej stabilności wymiarowej. Drewno jako materiał naturalny podatny jest na zmiany wymiarów pod wpływem wilgoci i temperatury. W przypadku okien PCV, nie ma wpływu wilgoci na stabilność wymiarów, pozostaje tylko wpływ temperatury.

Co oznacza znak CE?

Jednym z częściej zadawanych pytań jest pytanie dotyczące zagadnień znaku CE na oknach i drzwiach zewnętrznych.

Z dniem 1 luty 2007r – po wielu latach prac w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym(CEN) – została przyjęta przez wszystkie kraje Unii Europejskiej Norma EN 14351-1 „Okna i drzwi-Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i /lub dymoszczelności”. Producenci okien i drzwi zewnętrznych otrzymali możliwość wprowadzania do obrotu na rynek całej Unni Europejskiej swoje wyroby, deklarując ich zgodność z wymienioną Normą.
Norma ta reguluje następujące podstawowe założenia dotyczące tej grupy wyrobów:

1. Określenie właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi zewnętrznych.

Norma wyróżnia aż 22 różne własności tych wyrobów, które mogą być przedmiotem oznaczania lub oceny. Wprowadzając okna lub drzwi zewnętrzne do obrotu , nie ma konieczności określania wszystkich 22 własności. Norma ustala właściwości, które są obowiązkowe (mandatowe) do określenia dla danej grupy wyrobów. Inny jest zakres właściwości obowiązkowych dla okien, drzwi zewnętrznych i okien dachowych. Norma nie reguluje takich kwestii jak:
– konstrukcja okien i drzwi
– materiały
– wymiary
– kształt
Zagadnienia te pozostawia się do ustalenia w dokumentacji technologicznej każdego Producenta. Przy ustalaniu konstrukcji, materiałów i innych elementów wykonania Producent ma pełną swobodę, pod warunkiem, że produkowane okna i drzwi zewnętrzne będą spełniać ustalone parametry własności podstawowych.

2.Klasyfikacja i sposób oznaczenia poszczególnych własności.

W normie ustalono, które własności podlegają  klasyfikacji wg. norm szczegółowych, a w przypadku których należy zadeklarować wartości określone w wyniku badań.

3.Podstawowe postanowienia dotyczące oceny zgodności wyrobu.

Celem oceny zgodności jest wykazanie, że okno lub drzwi zewnętrzne są wykonywane zgodnie z wymaganiami Normy Europejskiej. Podstawowe dwa elementy oceny zgodności to:
– wstępne badanie typu (ITT)
– zakładowa kontrola produkcji (FPC)

4. Zasady deklarowania i znakowania wyrobów.

Ponieważ do punktu konsultacyjnego Związku POLSKIE OKNA I DRZWI, kierowanych jest wiele pytań dotyczących sposobu deklarowania i znakowania okien znakiem CE, dlatego też omówię szczegółowo postanowienia Normy PN-EN 14351-1:2006 dotyczące tych zagadnień.
Producent okna lub drzwi zewnętrznych, po spełnieniu wymagań dotyczących wstępnego badania typu oraz wdrożeniu i utrzymywaniu zakładowej kontroli produkcji może wystawić Deklarację Zgodności EC, która uprawnia go do umieszczenia oznakowania CE. Szczegółowe zasady oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE zawarte są w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r (Dz. U. 2004 Nr.195 poz.2011).
Zgodnie z tym Rozporządzeniem oraz Załącznikiem ZA.2.2 omawianej normy, prawidłowa deklaracja powinna zawierać następujące informacje:
a) numer nadany przez wystawiającego
b) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w UE i miejsce produkcji
c) opis wyrobu budowlanego(typ, identyfikacja ,zastosowanie itp.)
d) deklarowane właściwości użytkowe wyrobu(kopia informacji towarzyszącej oznakowaniu CE)
e) wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej-np.PN-EN 14351-1
f) szczegółowe warunki dotyczące użytkowania wyrobu
g) nazwę i adres laboratorium notyfikowanego
h) nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela
i) datę wystawienia
Deklaracja zgodności lub certyfikat powinny być wystawione w oficjalnym języku kraju członkowskiego Unii, w którym wyrób będzie stosowany.
Po wystawieniu deklaracji zgodności EC, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na nim oznakowanie CE.
Etykieta ze znakiem CE winna zawierać następujące informacje:
– znak CE(wzór zgodny z Ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 Nr. 92 poz. 881)
– numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej(tylko dla wyrobów objętych systemem 1AoC)
– nazwa i zarejestrowany adres lub znak identyfikacyjny producenta
– ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak CE
– numer certyfikatu zgodności CE(dla wyrobów objętych systemem 1AoC)
– powołanie niniejszej Normy Europejskiej
– nazwa wyrobu(np. wymiar, nazwa rodzajowa, zamierzone zastosowanie)
– deklarowane właściwości podstawowe (mandatowe)

Norma zaleca, aby etykieta z oznakowaniem CE była przymocowana w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny w jednej z niżej podanych lokalizacji:
– na dowolnej części samego wyrobu
– na przymocowanej etykiecie
– na opakowaniu wyrobu
– w towarzyszących dokumentach handlowych lub w dokumentacji technicznej wydanej przez producenta

Etykieta również powinna być sporządzona w oficjalnym języku kraju stosowania wyrobu.
W załączeniu przykładowa etykieta dla oznakowania okna zgodnie z systemem oceny 3AoC. Na etykiecie tej mogą być zamieszczone inne właściwości, jeżeli były określone lub zamawiający postawił warunek ich określenia.