Archive for 2008

Jak wybrać okna?

Każdego dnia setki rodzin podejmuje decyzje o zakupie okien w celu wymiany na nowe lub na potrzeby nowej inwestycji. Badania ankietowe przeprowadzone na rynku materiału budowlanych wskazują, że w przypadku okien nasz wybór dostawcy-producenta w 85% oparty jest na:
– cenie oferowanego towaru
– opinii znajomych
– reklamie
– modzie na daną konstrukcję

Ponieważ ww. kryteria nie należą do czysto merytorycznych przy wyborze właściwego okna do naszego mieszkania lub domu, w opracowaniu tym postaram się wskazać Państwu na inne bardziej merytoryczne kryteria, które winno się uwzględnić przy podejmowaniu takiej decyzji.

Okno jako element ściany zewnętrznej budynku musi spełniać wiele bardzo istotnych parametrów, z których podstawowe to:
– izolacyjność termiczna
– izolacyjność akustyczna
– infiltracja i wentylacja
– naturalne oświetlenie pomieszczeń
– trwałość i stabilność

Dlatego przy okna należy w pierwszej kolejności sprawdzić ww. parametry, a w drugiej kolejności uwzględnić cenę.
Na naszym rynku funkcjonuje około 2500 podmiotów działających w sferze produkcji i dystrybucji okien. Podstawowe konstrukcje okien ze względu na stosowany materiał główny to:
– okna drewniane
– okna aluminiowo-drewniane
– okna z PCW
– okna z kształtowników aluminiowych
– okna z innych tworzyw sztucznych np. fiberglass

Najbardziej rozpowszechnionymi konstrukcjami są okna z PCW, drewniane i aluminiowe.
Okna aluminiowo-drewniane i z innych tworzyw sztucznych ze względu na wysokie ceny tych konstrukcji stosowane są na bardzo małą skalę, dlatego w dalszych rozważaniach je
pominiemy.
Natomiast okna z kształtowników aluminiowych stosowane są głównie w obiektach użyteczności publicznej oraz do wykonywania wszelkiego rodzaju witryn, fasad, ogrodów zimowych ścian osłonowych. osłonowych budownictwie mieszkaniowym ich zastosowanie jest bardzo ograniczone, dlatego też w dalszych rozważaniach nie będziemy ich uwzględniać.

Przeciętnemu Kowalskiemu, który postanawia wymienić sobie okna lub buduje dom pozostają praktycznie dwie pozostałe konstrukcje tj. okna z PCW i drewniane. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystyka tych konstrukcji.

Okna drewniane– podstawowym materiałem stosowanym do produkcji tych okien jest drewno sosnowe, świerkowe , modrzewiowe, dębowe lub drewno egzotyczne meranti.
Elementy z skrzydeł i ościeżnic sklejone są z 3 warstw drewna litego lub łączonego na długości, co pozwala na eliminowanie wad anatomicznych drewna i zapewnia stabilność wymiarów. Nowoczesne technologię produkcji zapewniają dużą gładkość powierzchni i zaokrąglenie krawędzi (soft). W sprzedaży dostępne są okna o różnym wykończeniu powierzchni: surowe, malowane podkładowo, malowane ostatecznie farbami kryjącymi, lakierami bezbarwnymi lub transparentnymi tj. zmieniającymi kolor drewna, ale zachowującymi jego naturalny rysunek.

Okna PCW– produktem wyjściowym do ich produkcji są sztangi różnego rodzaju profili wykonanych w tłoczniach z wysokoudarowego PCW. Profile mają budowę komorową(od 3 do 6 i więcej komór), co zapewnia uzyskanie lepszych parametrów izolacyjności termicznej i zwiększa ich sztywność. Wewnątrz profili PCW osadzone są kształtowniki stalowe gwarantujące odpowiednią wytrzymałość i sztywność ram.

W celu ułatwienia Państwu wybrania właściwej konstrukcji okien, w tabeli poniżej zestawienie ich głównych cech.

ZESTAWIENIE WAD I ZALET POSZCZEGÓLNYCH KONSTRUKCJI OKIEN

Materiał Podstawowe zalety Podstawowe wady

Drewno -materiał ekologiczny
-materiał stylowy i elegancki
-dobry izolator ciepła
-łatwe wykonanie nietypowych kształtów
-duża sztywność i stabilność wymiarów -ceny wyższe niż okien z PCW
-konieczność konserwacji i malowania powłok malarsko-lakierniczych
PCW -niższe ceny
-odporne na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci, grzybów
-nie wymagają renowacji -wysoka rozszerzalność termiczna
-utrudniona infiltracja powietrza
-mniejsza sztywność
-niemożliwość malowania (zmiany koloru)

Aluminium -duża sztywność profili(dobre do okien o dużej powierzchni)
-odporne na działanie czynników atmosferycznych
-nie wymagają konserwacji
-stabilność wymiarów -mała izolacyjność termiczna
-wysokie ceny
-skromna oferta rynkowa

Kompozyt -wąskie profile
-wysoka termoizolacyjność
-bardzo duża trwałość
-nie wymagają konserwacji
-podobna rozszerzalność szyb i profilu -wysokie ceny
-skromna oferta rynkowa
-utrudniona infiltracja powietrza

Ze względu na ceny surowca podstawowego oraz pracochłonność procesu produkcji, ceny jednostkowe okien drewnianych są wyższe o ok.20-30% od cen okien PCW. Jest to pierwszy element, który należy uwzględnić decydując się na zakup okien.

Gdy wybraliśmy już konstrukcję i sposób wykończenia(kolor) naszych okien, należy przystąpić do zweryfikowania ich parametrów technicznych. Zamawiając okna u handlowca lub bezpośrednio u producenta poprośmy o podanie dokumentu, jest podstawą produkcji. Możliwe są następujące przypadki:
-Norma Europejska
-Polska Norma
-Aprobata Techniczna
-Dokumentacja indywidualna

W przypadku, gdy okna produkowane są na podstawie Aprobaty Technicznej, należy sprawdzić prawo producenta do korzystania z niej i aktualność tej Aprobaty.
Podstawowym parametrem technicznym, który winniśmy sprawdzić przed zamówieniem okien jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (U). Producent jest zobowiązany obliczyć i podać na Karcie Wyrobu ten parametr dla całego okna a nie tylko dla szyby, jak to powszechnie spotykamy(np.k-1,1;k-1,0).
Dla nas jako przyszłego użytkownika okien ważna jest izolacyjność całego wyrobu a nie tylko szyby i to określonej w jej strefie środkowej, dookreślają podawane współczynniki k-1,1;1,0.

Jeżeli oferent okien uchyla się od określenia tego parametru lub piętrzy inne trudności z tym związane-rezygnujmy z takiej oferty.
Dla rozważanych konstrukcji tj. okien drewnianych i z PCW wskaźnik przenikania ciepła(U) winien kształtować się w granicach 1,3-2,0 w zależności od rodzaju materiału głównego wielkości okna(udziału powierzchni przeszklonej do powierzchni całkowitej).
Generalnie okna z drewna posiadają lepszą izolacyjność termiczną niż okna z PCW.

Następnym parametrem technicznym, który winien być określony dla okna jest jego izolacyjność akustyczna-klasa akustyczna. Parametr ten charakteryzuje zdolność okna do tłumienia dźwięków pochodzących z zewnątrz. Izolacyjność okna określona jest wskaźnikiem ważonym Rw podawanym w decybelach(dB), w którym uwzględniono specyfikę odbioru dźwięków przez ucho ludzkie.
W praktyce możemy spotkać się ze wskaźnikiem Rw25db do Rw>40dB.
Zaleca się następujące relacje między poziomem hałasu a izolacyjnością okien:
-poziom hałasu do 60dBA     -Rw 25 dB
-poziom hałasu do 61-65 dBA-Rw30 dB
-poziom hałasu do 65-70 dBA-Rw35 dB
-poziom hałasu     > 70 dBA    -Rw40 dB
Na izolacyjność akustyczną okna mają wpływ następujące czynniki:
-grubość i rodzaj szyb
-szerokość komory międzyszybowej
-rodzaj gazu użytego do wypełnienia komory międzyszybowej
-szczeliny w oknie zastosowane w celu uzyskania prawidłowej infiltracji powietrza

Kolejnym parametrem, który powinien być określony dla każdego okna-jest informacja czy okno jest wykonane jako szczelne czy też rozszczelnione.W przypadku gdy okna wykonane są jako szczelne, winna być załączona Instrukcja rozszczelnienia oraz informacja, że takie okna mogą być zastosowane wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną. Okno nie może być absolutnie szczelne, winno zapewniać przepuszczanie określonej ilości powietrza w danym czasie w celu zapewnienia wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Współczynnik infiltracji powietrza ,,a” dla pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną winien wynosić 0,5<a<1,0.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji oraz napływu świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych bez udziału użytkownika, zaleca się montowanie w oknach nawiewników automatycznych. W praktyce wystarczy jeden nawiewnik w pomieszczeniu-koniecznie w kuczni i łazience.

Elementem budowy okna-poza materiałem podstawowym-który jednocześnie stanowi największy udział powierzchniowy jest szyba. Powszechnie stosowane są szyby 1-komorowe, składające się z dwu szyb płaskich grubości 4mm. połączonych ramką o szerokości 16mm.
W przestrzeni międzyszybowej zamknięte jest osuszone powietrze lub gaz(argon, krypton, ksenon) w celu zwiększenia izolacyjności termicznej i akustycznej szyby.
Wewnętrzna szyba zestawu wykonana jest z powłoką niskoemisyjną (tlenki metali), co zwiększa absorpcję ciepła z promieniowania słonecznego oraz ogranicza straty ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Słabym punktem takiej budowy szyby pod względem termicznym jest powszechnie stosowana ramka z aluminium do połączenia szyb na ich obwodzie. Obecnie oferowane są już szyby z tzw. ciepłą ramką wykonaną z kompozytów polimerowych lub cienkiej stali. Zamawiając okna prośmy o taką wersję wykonania szyb zespolonych.

Stosowane okucia okienne przez zdecydowaną większość producentów są bardzo dobrej jakości i nasz wybór przy zamawianiu okna winien ograniczyć się do zapewnienia podstawowych funkcji tj.:
• rozwieranie i uchylanie skrzydeł,
• regulacja wielkości uchyłu,
• mikrorozszczelnienie,
• zwiększona odporność na włamanie (przy wymaganiach specjalnych)

Okno jest wyrobem budowlanym i winno być właściwie oznakowane oraz powinny być dołączone informacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198/2004 poz. 2041).
Poniżej dołączono przykładową Kartę Wyrobu dla oznakowania okna. Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem należy zamieścić obowiązkowo informacje w pozycji 1-4 oraz znak budowlany. Pozostałe informacje są dobrowolne. Oprócz parametrów technicznych charakteryzujących okno producent zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
• instrukcję wbudowania,
• instrukcję konserwacji i regulacji,
• instrukcję bezpiecznego użytkowania.

Większość producentów udziela gwarancji na swoje wyroby. Gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym, natomiast przyjmując proponowane warunki gwarancji należy zapoznać się z ich szczegółowymi postanowieniami. W praktyce spotyka się często tak sformułowane warunki gwarancji, że gwarant nie odpowiada za nic natomiast wiele obowiązków związanych z utrzymaniem sprawności okien przerzuca na użytkownika. Kupując okna pamiętajmy, że mamy zapewnioną ustawowo 24 miesięczną odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową (dawna rękojmia), na podstawie Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141/2002 poz. 1176).

Reasumując powyższe proponuję abyśmy przy wyborze dostawcy okien koniecznie sprawdzili:
• czy producent określił wszystkie parametry techniczne charakteryzujące okno i umieścił je na etykiecie (karcie wyrobu) lub innych dokumentach dołączonych do okna,
• czy dołączył wszystkie instrukcje wymagane przepisami prawa,
• jakie oferuje nam świadczenia dodatkowe w postaci warunków grarancji,
• czy zapewnia instalowanie wyrobu wg. najnowszych technik montażu,
• czy uwzględnił nasze dodatkowe wymagania dotyczące np. montażu nawiewnika, specjalnego wykonania szyby itp.

Jeżeli producent lub sprzedawca nie zawarł wszystkich wyżej wymienionych informacji lub piętrzy trudności w dotarciu do nich radziłbym nie korzystać z takiej oferty. Okno jako element ściany zewnętrznej budynku musi nam służyć przez dziesiątki lat spełniając jednocześnie wiele istotnych funkcji, dlatego wybór nasz musi być oparty o ściśle określone kryteria. Oferta rynkowa okien jest tak bogata, że bez problemu dotrzemy do takiego producenta, który spełni wszystkie nasze oczekiwania.
W przypadku, gdy nie czujemy się pewni co do własnych umiejętności zweryfikowania parametrów okna pozostaje na skorzystanie z doradcy technicznego.

Pliki do pobrania

16.09.2013  – (0 KB)

O jakie parametry pytać przy zakupie okien?

Badania ankietowe przeprowadzone na rynku materiałów budowlanych wskazują, że w przypadku zakupu okien wybór dostawcy-producenta w 80% oparty jest na cenie oferowanego towaru, opinii znajomych, reklamie, modzie na daną konstrukcję.

Wymienione kryteria nie należą do czysto merytorycznych, dlatego też w tym skróconym poradniku wskażemy Państwu na inne kryteria, które winno się uwzględniać przy podejmowaniu decyzji o zakupie okien.
Okno jako element ściany zewnętrznej budynku musi posiadać określone podstawowe parametry techniczno-użytkowe, które decydują o wypełnianiu jego podstawowych funkcji w obiekcie.
Obowiązujące przepisy prawa w Polsce tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11-sierpnia-2004r(Dz.U. Nr.198/2004 poz.2041) nakładają obowiązek określenia przez Producenta następujących parametrów:
– izolacyjność cieplna
– izolacyjność akustyczna
– klasa wodoszczelności
– szczelność i sposób rozszczelnienia
– klasa kształtownika PCW
Jeżeli okna które nam się oferuje nie posiadają określonych tych parametrów oraz numeru Aprobaty Technicznej lub Normy wg. której są wykonane – należy zrezygnować z takiej oferty.

I. KONSTRUKCJA  OKIEN.

Wśród wielu konstrukcji materiałowych okien, popularnie zwanych ramami, dominują następujące systemy ( konstrukcje) :
– okna drewniane
– okna aluminiowo-drewniane
– okna z PCW
Z uwagi na sposób wykonania okien, zaleca się wybierać konstrukcję jednoramową, jako najbardziej sprawdzoną, najprostszą w wykonaniu i obsłudze.
Okna drewniane i aluminiowo-drewniane charakteryzują się dużą sztywnością i stabilnością wymiarów oraz posiadają lepszą izolacyjność cieplną( ok.15-20%) niż okna z PCW.
Podstawowe zalety okien z PCW to niższe ceny oraz większa odporność  na działanie czynników atmosferycznych. Jeżeli zdecydujemy się na wybór okien z PCW – zalecamy aby charakteryzowały się następującymi parametrami:
– kształtowniki PCW klasy A  (ramy)
– minimalna grubość całkowita kształtowników 70m/m  (ramy)
– budowa kształtownika 5-6 komorowa. ( ramy)
Jeżeli oczekujemy wysokiej izolacyjności termicznej okien z PCW, zaleca się zastosować kształtowniki typu „termo” tj. ocieplane.
Jeżeli wybierzemy okna drewniane lub aluminiowo-drewniane polecamy następujące gatunki drewna:
– sosna
– red meranti
Drewno użyte do produkcji okien winno mieć gęstość minimum 450kg/m3 oraz poszczególne elementy winny być klejone z kilku warstw(3-5).
Jeżeli chcemy okna o wysokiej trwałości, polecam drewno egzotyczne – np. prawdziwy mahoń.

II. WYBÓR SZYBY.

W oknach w wykonaniu standardowym zaleca się zastosowanie n/w szyb:
– zestaw szybowy 1-komorowy o izolacyjności termicznej U- 1,0 lub 1,1
– zestaw szybowy zespolony ze sobą tzw. „ciepłą ramką”, zmniejszenie mostka termicznego.
Jeżeli chcemy zwiększyć izolacyjność szyby, możemy zastosować szyby zespolone 1 lub 2-komorowe typu GlasMax,  o znacznie wyższych parametrach termoizolacyjnych.

III. IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA OKIEN.

Jest to jeden z podstawowych parametrów okna oznaczany wskaźnikiem ”U”.
Producent jest zobowiązany podać ten parametr w Karcie Wyrobu dla całego okna a nie tylko dla samej szyby.
Dla rozważanych konstrukcji okien wskaźnik przenikania ciepła(U) winien kształtować się w granicach 1,3 do 1,8 w zależności od rodzaju materiału głównego oraz wielkości okna tj. udziału powierzchni przeszklonej do powierzchni całkowitej. Czym niższa wielkość wskaźnika „U” tym okno posiada lepszą izolacyjność cieplną. Możliwe jest uzyskanie wskaźnika izolacyjności cieplnej w granicach 0,7 – 0,9 lecz wymaga to zastosowanie grubszych ram oraz szyb o specjalnej budowie.

IV. IZOLACYJOŚĆ AKUSTYCZNA OKIEN.

Kolejnym podstawowym parametrem technicznym, który winien być określony dla okna jest jego izolacyjność akustyczna. Parametr ten charakteryzuje zdolność okna do tłumienia dźwięków pochodzących z zewnątrz i jest określany wskaźnikiem ważonym „Rw” podawanym w decybelach(dB).
Zamawiając okna dobierajmy ich izolacyjność akustyczną w zależności od lokalizacji naszego obiektu i poziomu hałasu zewnętrznego wg. zależności jn:
– poziom hałasu do 60dB(przeciętny np. obszary wiejskie) – Rw okna 25dB.
– poziom hałasu 61-65dB(wyższy np. hałas uliczny)           –  Rw okna 30dB.
– poziom hałasu 66-75dB(wysoki np. duży ruch uliczny)   –   Rw okna 35dB.
– poziom hałasu pow.75dB(b.wysoki np. pociąg, samolot) –   Rw okna 40dB.
Elementem okna decydującym o jego własnościach izolacji akustycznej jest szyba tj. jej budowa.

V. INFILTRACJA POWIETRZA.

Okna w wykonaniu szczelnym mogą być zastosowane wyłącznie w obiektach z nawiewną wentylacją mechaniczną. W budynkach z wentylacją grawitacyjną należy bezwzględnie stosować okna rozszczelnione wg. Instrukcji Producenta lub z wbudowanymi elementami wentylacyjnymi typu nawiewniki powietrza – sterowane ręcznie lub automatyczne. W praktyce wystarczy jeden nawiewnik w pomieszczeniu – koniecznie w kuchni i łazience.

VI. WODOSZCZELNOŚĆ OKIEN.

Oferowane okna przez krajowych Producentów generalnie mieszczą się w trzech klasach wodoszczelności tj.
– Kl. 4A (150Pa)  – wodoszczelność podstawowa
– Kl. 5A ( 200Pa) – wodoszczelność zwiększona
– Kl. 6A (250 Pa) – wodoszczelność b. dobra.
Dokonując wyboru okien możemy stosować ogólną zasadę jn:
– w budynkach niskich              – Kl. 4A
– w budynkach wysokich tj. powyżej 3 piętra   – Kl.5A
– w rejonach górskich i nadmorskich                 – Kl.5A i 6A(bud. wysokie)

VII. OKNA ANTYWŁAMANIOWE.

Okna antywłamaniowe klasyfikowane są wg. Normy Europejskiej EN- 1627-30.
Klasyfikacji dokonuje upoważniona Jednostka Certyfikująca w oparciu o badania laboratoryjne. Jednostka ta sprawuje również nadzór nad produkcją takich wyrobów.
W przypadku konieczności zakupu okien antywłamaniowych, należy bezwzględnie żądać od sprzedawcy Numeru Certyfikatu na ten wyrób oraz nazwy Jednostki, która taki Certyfikat wydała.

VIII. PODSUMOWANIE.

Kupując okna żądajmy precyzyjnego określenia omawianych wyżej parametrów. Jeżeli mamy wątpliwości do proponowanych własności technicznych i użytkowych, możemy poprosić o pełną treść Aprobaty Technicznej w oparciu o którą produkowane są okna lub o ostatnie wyniki badań okien wykonane w upoważnionym Laboratorium.
Ponadto Producent zobowiązany jest dołączyć nam:
– Instrukcję wbudowania
– Instrukcję konserwacji i regulacji
– Instrukcję bezpiecznego użytkowania.
Bardzo istotnym parametrem okien jest właściwe ustalenie ich wymiarów w stosunku do istniejących otworów okiennych. Jeżeli nie znamy podstawowych zasad ustalania wymiarów okien, radzę skorzystać z pomocy Doradcy Technicznego.
Zakup okna o dobrych parametrach techniczno-użytkowych to dopiero połowa sukcesu. Drugim równorzędnym elementem decydującym o właściwym spełnianiu funkcji przez okno jest technika jego zamontowania w ścianie domu.
Najnowsze technologie montażu okien zalecają trójwarstwowy system izolacji i uszczelnienia połączenia okna ze ścianą.
Wybierając firmę do montażu okien należy sprawdzić jej wiarygodność i kwalifikacje – Świadectwa szkoleń lub Autoryzacje wiarygodnych Instytucji.