Aktualności POID

Protokół z posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych.

By 25 lipca 2018 5 września, 2019 No Comments

W dniu 10 lipca 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, organu opiniodawczo- doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z ramienia branży stolarki budowlanej reprezentację  funkcji członka RWB pełni doradca Związku POiD pan Zdzisław Maliszewski.
Głównym punktem posiedzenia było podsumowanie działania organów nadzoru budowlanego w 2017r oraz omówienie wyników badań próbek wyrobów budowlanych pobranych przez Inspektorów Wojewódzkich i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ogólne dane pokontrolne za rok 2017r przedstawiają się w sposób następujący:
1. Przeprowadzone kontrole – 1607
2. Skontrolowane wyroby – 4284 szt.
3. Zakwestionowane wyroby – 1618 szt. (38%)
4. Wyroby pobrane do badań (próbki) – 432 szt.
5. Negatywne wyniki badań próbek – 192 szt. (43%)
6. Wszczęte postępowania administracyjne – 714
7. Postępowania naprawcze – 116
8. Wydane decyzje nakazowo/zakazowe – 151
9. Wydane decyzje umorzeniowe – 551
Grupy wyrobów o największej liczbie kontroli:
1. Wyroby murarskie
2. Wyroby izolacji cieplnej
3. Wyroby gipsowe
4. Kleje budowlane
5. Cementy, wapna i spoiwa hydrauliczne
6. Papy, folie, membrany itp.
7. Wyroby podłogowe i posadzkowe
8. Okna, drzwi i wyroby związane
W grupie wyrobów stolarki budowlanej w 2017r skontrolowano ogółem 163 szt. okien i drzwi.
W stosunku do 76 szt. wyrobów stwierdzono różne niezgodności, które dotyczyły:
– niewłaściwego oznakowania
– niewłaściwego deklarowania przenikalności cieplnej
– niewłaściwe wzory Deklaracji Własności Użytkowych lub Zgodności
– niezgodność deklarowanych własności z wynikami próbek kontrolnych.
Z analizy w/w niezgodności oraz zaleceń Inspektorów Nadzoru Budowlanego nasuwają się następujące wnioski:
1. Konieczność szkoleń w małych średnich Firmach z zakresu przepisów dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
2. Wiele Firm deklaruje przenikalność cieplną okien lub drzwi na podstawie wymiarów referencyjnych, co jest zgodne z Normą ale niezgodne z krajowymi przepisami budowlanymi (Warunkami Technicznymi).
W trakcie kontroli wykazywano to jako niezgodności.
Należy doprowadzić do zmiany zapisów w Rozporządzeniu dotyczącym Warunków Technicznych, zgodnie z wnioskiem Związku przekazanym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
W wyniku badań próbek kontrolnych w 2017r stwierdzono tylko na 1 szt. okna i 1 szt. drzwi wejściowych, niezgodność jednej z własności z Deklaracją Własności Użytkowych tych dwu Producentów.
Badane okno dotyczyło Producenta krajowego a drzwi wejściowe były wyrobem importowanym.
W latach poprzednich badania próbek kontrolnych okien i drzwi wykazywały niezgodności deklarowanych własności w ilościach jak niżej:
– 2015r – 14 szt.
– 2016r – 17 szt.
Z powyższego wynika, że w tym względzie nastąpiła zdecydowana poprawa.
W wyniku działań organów kontrolnych (WINB i GINB) w 2017r wydano ogółem 30 decyzji nakładających kary – 29 na Producentów i 1 na Sprzedawcę.
Łączna wielkość nałożonych kar pieniężnych wyniosła – 544 200 zł.
Wśród 29 Producentów na których zaszła konieczność nałożenia kary pieniężnej, nie było Firmy z branży stolarki budowlanej.

Leave a Reply