Wykaz podstawowych aktów prawnych związanych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej

A. Ustawy.

1. Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane
– Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r – tekst jednolity
oraz istotne zmiany:
– Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006r
– Dz. U. nr 99 poz. 656 z 2007r
– Dz. U. nr 191 poz. 1373 z 2007r.
Ustawa ta normuje  podstawowe sprawy dotyczące obiektów budowlanych takie jak:
– projektowanie
– budowa
– utrzymanie
– rozbiórka
oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

2. Ustawa z 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych.

– Dz. U. nr 92 poz. 881 z 2004r.
Ustawa reguluje następujące zagadnienia:
-określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
– zasady kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych
– uprawnienia jednostek kontrolujących i przepisy karne.
– wzory znaków B i CE

Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) obejmują:
1.    Określenie warunków wprowadzania do obrotu i udostępniania na polskim rynku wyrobów budowlanych w następujący sposób:
a)    wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 (oznakowane CE),
b)    wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną),
c)    wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych może być udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i obsługi, a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza.
2.    Określenie właściwości organów w zakresie wykonywania zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE:
a)    ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum Akredytacji,
b)    jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011, będą wyznaczane w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki mającej status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagań dla tych jednostek określonych w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011,
c)    minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego będzie monitował działania i kompetencje jednostek oceny technicznej.
3.    Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.
4.    Rozszerzenie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, który, zgodnie z art. 10 rozporządzenia 305/2011, powinien dostarczać informacji o polskich przepisach, które odnoszą się do podstawowych wymagań dla obiektów budowlanych dotyczących zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego.

3. Ustawa z 30 sierpnia 2003r – o systemie oceny zgodności.
– Dz. U. nr 204 poz. 2078 z 2004r.
Ustawa  reguluje następujące zagadnienia:
– zasady funkcjonowania różnych systemów oceny zgodności
– zasady akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji
– zasady funkcjonowania Centrum Akredytacji
– system kontroli różnych wyrobów i przepisy karne

4. Ustawa z 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny.
– Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
Ustawa  reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

5. Ustawa z 27 lipca 2002r – o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
– Dz. U. nr 141 poz. 1176 z 2002r.
Ustawa ta reguluje zagadnienia dotyczące:
– odpowiedzialności obowiązkowej (niezgodność z umową) sprzedawcy rzeczy ruchomej osobie fizycznej(sprzedaż konsumencka)
– zasady udzielania gwarancji kupującemu

Rozporzadzenia

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r – w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
– Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r – tekst jednolity
oraz Rozporządzenia zmieniające:
– z 6 listopada 2008r – Dz. U. nr 201 poz. 1238
– z 17 grudnia 2008r – Dz. U. nr 228 poz.1514.
– z 12 marca 2009r – Dz. U. nr 56 poz. 461 z 2009r.
Rozporządzenie reguluje następujące zagadnienia:
– warunki techniczne budynków i związanych z nimi urządzeń
– usytuowanie budynków na działce budowlanej
– zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę
Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r – w sprawie  sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym.
– Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
Rozporządzenie to reguluje zagadnienia:
– zasady deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
– zadania jednostek uczestniczących w poszczególnych systemach oceny zgodności
– zawartość krajowej deklaracji zgodności
– zasady oznakowania wyrobu i informacje towarzyszące

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r – w sprawie  systemów oceny zgodności, wymagań jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów     budowlanych  oznakowaniem CE.

– Dz. U. nr 195 poz. 2011 z 2004r.
Rozporządzenie to reguluje zagadnienia:
– systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych w państwach Unii Europejskiej
– sposoby deklarowania i oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE
– rola jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności wyrobów budowlanych

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 lipca 2004 –w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych
Wyrobów  Budowlanych.

– Dz. U. nr 180 poz. 1861 z 2004r.
Rozporządzenie to reguluje zagadnienia:
– sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów
– zakres informacji umieszczanych w Wykazie
– usunięcie wpisu w Wykazie

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 maja 2004r– w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do
obrotu.

– Dz. U. nr 130 poz. 1386 z 2004r.
Rozporządzenie to określa:
– tryb prowadzenia kontroli
– sposoby zabezpieczenia dowodów kontroli
– wzory upoważnienia do kontroli i protokołu z kontroli

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 maja 2004r– w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów
budowlanych
wprowadzanych do obrotu.

– Dz. U. nr 130 poz. 1387 z 2004r.
Rozporządzenie to określa:
– sposoby pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych
– wzory protokołu pobrania i sprawozdania z badań
– zasady ustalania i uiszczania opłaty za badania

7. Obwieszczenie Ministra Gospodarki  i Pracy z 25 października 2004r –
w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i
jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.

– M.P. nr 50 poz. 858 z 2004r.
Obwieszczenie to podaje wykaz jednostek :
– notyfikowanych certyfikujących
– kontrolujących
– notyfikowanych laboratoriach

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 28 kwietnia 2005r – w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.

– Dz. U. nr 201 poz. 1674 i 1675 z 2004r.
Rozporządzenie ustala obowiązki producentów wyrobów w zakresie określenia materiałów i elementów składowych stosowanych w procesie produkcji stolarki budowlanej, które mogą powodować wydzielanie substancji niebezpiecznych.
Rozporządzenie(załącznik) zawiera wykaz takich substancji.

 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 1997.
Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące:
– obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładu pracy
– procesów pracy
– pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych.